םיינפוא לויט
4 .סמ הנומת.הילב יכילהתמ האצותכ ןוטרקה יעלסב תונינעמ תורוצת
."םיבלכה ישאר" יונכל וכז ולא תורוצת