םיינפוא לויט
6 .סמ הנומת.ןותחת בקע ןיע לא קוריה ןמוסמה ליבשב הדיריה תליחת