חרזממ טבמ-ימורדה הקרב לב'ג

.ולש םימסרופמה םיטרטרופהמ דחאב י'צניו הד ודרנואיל לש תורעשה תא ריכזה הז יתשיאל

תננסמ-לוח ןבא

תולוחה תעקב לעמ העיקש

םורחמ לב'ג רוזאב ףונ

לע לוחה ירגרג תעונתמ האצותכ רצונש (sand ripples) םינולג לש יניפוא םגד .םינולג
םינולגה .חורה תמצועבו םירגרגה רטוקב ילות (לג ךרוא) םינולגה ןיב קחרמה .חורה ידי
הניחבמ .רתוי לולת חורהמ קוחרה וליאו ןותמ חורל הנופה םדיצו חורה ןוויכב םימדקתמ
תויראניל אל תוילאיצנרפיד תואוושמ ידי לע רואיתל תנתינ םינולגה תורצווה תיטמיתמ
וחתפתי קלח חטשמב תויארקא תויטס רמולכ ,תוביצי יא לש העפותכ םינולגה תא תוגיצמש
.חורה ידי לע םרגנש יבויח בושממ האצותכ םינולגל