,תפדוי לא ןערות רהמ -ץיקב לילגה לא
.ביזכ לחנ לא ןא'ג תיבמו

תופמ

הטוספל ן'ג תיבמ

תפדויל הפוטנ הפצממ

ןודבעל הטוספמ