,תפדוי לא ןערות רהמ -ץיקב לילגה לא
.ביזכ לחנ לא ןא'ג תיבמוסכר בלב אלפנ יזורד רפכב ןולנ .ןותחתה לילגה לא תוחלהו םוחהמ טלמנ
ןתינש םימ תוכירב וקיפאבו םיקורי ויתונורדמש ביזכ לחנב דרנו ,ןורימה
.םירקו םילולצ ןייעמ ימ םימרוז הבו הרצ הבקנב סנכנ וליפאו ,םהב תוחשל

.ויה תורשכ ןערת ישנ"
"לגעה השעמל ןהימזנמ ונתנ אלו ןמצע לע ודמע
(, 9'ו הבר םירישה ריש)

מ"ק 24:לולסמה ךרוא

תועש 5:ןמז

.ינוניב :ישוק תגרד

.ינלוג תמוצל תינופצ מ"ק 3.5 הפוטנ הפצמל הסינכה .הפוטנ הפצמ :הלחתה תדוקנ

.תפדוי :םויס תדוקנ

.( 2'סמ) ,ןוילעה לילגה םיליבש ןומיס תפמ :הפמ

. 050-664684:החלאלס דאופ לצא ןא'ג תיב יזורדה רפכב חראתהל ץלמומ :הניל
.יתרוסמ יזורד לכואו יבבל חוריא

תכירעב ,ןותחתה לילגב לייטל ,ןיוצמה רפסב ןייעל ץלמומ :ףסונ עדימ
.1993 ג"נשת ,רואל האצוהה ןוחטבה דרשמ .ןולא הירזעו ןמכוב יסוי

הפוטנ תיב תעקב תייצח .ןערת רהמ לילגה יבחרמ לא האלפנ תיפצת :ןיינע
"הכיז" לודגה דרמב םיאמורב ברקה רופיסש המודקה תפדויל היילעו
."לילגה לש הדצמ" םשב התוא

יתדה ץובקה ידי לע לחנ תוזחאהכ םקוהש הפוטנ תיב בושייב ליחתמ לולסמה
תעונתל תכייתשמה תוינוריע תוחפשמ תצובק ידי לע חרזוא רחאו , 1979-ב
רפעה ךרדב הנימי הנפנו רטמ 400-כ שיבכב דרנ .םינומא שוג לש הנמא
רחאלו דאמ הבוט רפע ךרד יהוז .ןערת רה לא תספטמהו לוחכב תנמוסמה
ימורמ לא תוגרדמב סופיטה .ל"קקה לש תיפצתה לדגמל עיגנ תכשוממ היילע
הוושש המיענו הרירק חור הלעמל ....םיינפואב הביכרה ןמ השק לדגמה
תעקב םורדמ .ןיעל טלוב רטמ 548 והבוגש ןערת רה לש דחוימה ומוקימ .לכה
השעמ הלוכש הפוטנ תיב תעקב ןופצמו ןערת לוגה יברעה רפכהו ןערת
תפדוי ירה סכר הל ןופצמ .םיקוריו םימוח םינווגב תודש לש םיאלט
לש םימיבש םינעוט רבד יעדוי .ןוילעה לילגהו ןורימ ירה סכר וירוחאמו
יככות לא המורד קחרה תוארל ןתינ (ךכל וניכז אל ונא) הבוט תואר
.הירוסבש םיזורדה רה תא ףא חרזמבו ןורמושה

תמדוקה האמבש ךכל תויודע שיו ףופצ רעי הסוכמ היה סכרה רבעבש ןיינעמ
.םילעושו םיאבצ וב ופצנ םויב .םירמנ םג הארנכו םיסלדרב ןאכ ויח דוע
.תופירש לע עירתהל ודיקפתש ןערות רפכהמ רמוש אצמנ תיפצתה לדגמב

.ןערת רה לש ינופצה לולתמה ךרואל תכשמנה רפעה ךרדב הברעמ ךישמנ
וניתחתמ .הטמלש הפוטנ תיב תעקב לא תואלפנ תויפצת תנמזמ וז ךרד
יוצמ ןולא לש שרוח ךותב םירבוע ונא ןוילעה קלחב .הניעב יברעה רפכה
תדרויה (הפמב תנמוסמ אל) רפע ךרד ההזנו מ"ק 3-כ ךישמנ .קיטסמ תלאו
רבחמה שיבכל ונתוא ליבות םישרט תמדאב הלולת הדירי .ריזע רפכה ןוויכל
.הפוטנ תיב תעקב לש םיימורדה םיילושב רבועהו הניעב םע ריזוע תא
תייער לשב .ףונה לע םדאה תעפשה תא שיחממ וב ונדריש ףושחה ןורדמה
הברעמ ךישמנ .ריזוע לש הרבדמ ארקנ ףא אוהו ףושחה ןורדמה רתי
ונתוא רבחיש שיבכב הנימי הנפנ .רפכה לש ירקיעה שוגה תא רובענו
בתכ ם"במרה .הפוטנ תיב תעקב תא הצוחהו ןודאב תנמוסמה רפעה ךרד םע
.הפוטנ תיב תארקנ הז ליבשבו דאמ החל ץראהש ינפמ "העקבה לש המש לע
תולעמ 15 לש הרוטרפמט העקבב הדדמנ 1950 ףרוחבש ךכל ןימאהל השק "
אלל ןאכ םילדגה םינולמ ,לילגה יחיטבא תושקמ דיל רובענ .ספאל תחתמ
ךרדו ברקתמ תפדוי ירה סכר .יצראה ליבומה תלעת ינפ לע םג ףולחנ היקשה
האלמ ךרדה .תפדוי ןוויכל תויטיאב ספטל הליחתמו העקבה תא תבזוע רפעה
ןיב רבועה תפדוי לחנב הלוע וז ךרד .הביכרה לע טעמ השקמה רבד םינבאב
רוחשב ןמוסמה ליבשה לש תופעתסהה רובענ .ןומצע רה ןיבל יבאשה רה
.המודקה תפדוי לש יגולואיכרא רתאל הסינכל דע ספטל ךישמנו

לתה שארב .הקיתעה תפדוי לש לתל הכילה ילולסמ רפסמ טרפמה טלש הסינכב
ןאכ ןיא .ריעה תא הפיקהש הקיתעה המוחה לש םידירשו םימ תורוב
ןב ףסוי לש ורפיס לע בכעתהל יאדכ לבא םימישרמ םייגולואיכרא םידירש
:"םידוהיה תומחלמ" ורפסב תפדויב ברקה לע בתכש לילגב דרמה דקפמ והיתיתמ

שולשמ תפקומ איהו דאמ הלולתו ההובג המר לע הבורב תבשוי תפדוי ריעה
דימ ,םוהתה תא רוקסל הסנמה םדא .ףוס םהל ןיאש םיקומע םיקמעב היתוחור
תבשוי איה םש ,ןופצ דצמ קר ריעל תשגל רשפא .תרוחרחס ותוא תפקות
העשב ותמוח ךותב הזה דצה תא ףא ללכ ףסוי לבא ,דרויו עפתשמה רהה עלצל
איה .הילע שלחש רהה שאר תא שובכל ביואה ןמ עונמל ידכ ,ריעה תא רצבש
םא אלא ,םדא התוא האור היה אלו ,התוא וסיכש םירחא םירה תפקומ התיה
"רתויב הרוצבה ריעה תפדוי התיה ךכבו .הל ךומס עיגמ היה ןכ

תא שובכל הסינו ,תפדוי ריעה לע רוצמב לחה סונאיספסא .('ז ,'ג ,תומחלמ)
לש הרידחה תונויסינ תא ףודהל וחילצהו הרובג וליג םיניגמה ךא ריעה
רשפאל תנמ לע טנטפ איצמהו המוחה תא היבגהל הוויצ ףסוי .םיאמורה
יושעה ןגמ -םיאמורה םהילע וריש םיציחה רטמ תחת דובעל םיאנבל
םיצע ופסא םה .הדצמב ומכ הללוס תיינבב ולחה םיאמורה .םירווש ורוע
160-כ ביצה אוה .רפעב ואלמ םתואש םיבלש ונב םהמו ,ביבס םירההמ
םיניגמה ךא .ריעה לע תוארטסילב ינבא רטמ תוריל לחהו עלק תונוכמ
קיעהל לחה םימב רוסחמה .רוצמב ךישמהל טילחה סונאיסאפסא .ורבשנ אל
המחולב טקנ ףסוי .םימ תעמשמל וסנכנ םהו םידוהיה םימחולה לע
תא ולשלשיו םימב םהידגב תא ורשי םיבר םישנאש הוויצו תיגולוכיספ
.םימ קיפסמ םהל שיש םיאמורל תוארהל המוחה ביבס םימה יפטונ םהידגב
,לודג לזרב ליאב שומיש ידי לע המוחה תא ץורפל בוש הסינ סונאיסאפסא
ידכ ליאה לש העיגפה תודוקנב שק לש םיקש םישל הוויצ ףסוי ךא
.םיאמורה לש הצירפה תונוכמב שא ותיצה ףא רחאו ,הכמה תא ךכרלו תוטהל
רזעלא לש ומכ םימחולה לש הזועתו הרובג ישעמ לע ףסוי רפסמ ורפסב
איבל דרי רחאו ושאר תא ץצקש דע ליאה לע הלודג ןבא קרזש יאמש ןב
עגפנ ברקב .םיציח השימח לש העיגפמ גרהנ הרזח ךרדבו ליאה שאר תא
ברקה .לק עצפנ אוה ךא לגרה ףכב ץח ידי לע סונאיסאפסא איבצמה םג
:ערוהו ךלה םיניגמה בצמו ךשמנ

ןתינ תויווגה תומירע ךרדו .םד תפוטש התיה שאה וק לומ ברקה תביבס לכו"
הליל ותואבו .ביבס םירהה ןמ הלעש דהה היה ארונו .המוחה לא תולעל היה
תפדוי יניגממ הברה .תוארל ןיעהו עומשל הלוכי ןזואהש ארומ םוש רדענ אל
תורמשמה יפוליח תעש העיגה אלו .ועצפנ םיברו ,הרובג ברק ירחא ולפנ
ויה םיאמורהש ינפלו ,תונוכמל הענכנ ףרה ילב השערוהש המוחהו ,הנורחא
,םקשנן םהיתופוגב םידוהיה ודכלתה ,תורעתסהה ירשג תא חינהל םילוכי
"הצריפה דגנכ המוח ושמשו

םהינזוא תא קוקפל וישנא לע הוויצ ףסוי .ריעל הצירפל וננוכתה םיאמורה
רוגסל הוויצ קועזל ולחהש םישנה תא .םחור תא ליפת אל ברקה תקעצש ידכ
ודמע םיניגמהו לחה ברקה .רתויב ןכוסמה םוקמב דוקיפ ספת אוהו םיתבב
בוש טקנ ףסוי .ריעה לא רודחל םיאמורל ורשפא אלו תיאליע הרובגב
ךשמנ ברקה .םיאמורה םיליחה לע חתור ןמש ךופשל הוויצו הלובחתב
ויה םיניגמל .תודבכ תודיבא םילבוס םהש וגוסנ םיאמורה רבד לש ופוסבו
.םיעוצפ 300-ו םיגורה השש

םאו עורג םיניגמה בצמש סונאיסאפסאל דחא קירע עידוה ,רוצמל 47-ה םויב
רודחל ידכ םירמושה תופייע תא לצנל לכוי אוה הנורחאה תרמשמב ףוקתי אוה
וסנכנו הנורחאה תרומשאב םירמושה תא ועיתפה םה .ושע םה ךכו .ריעה לא
1200 קרו םישנא 40000 וגרהנ ובש ינומה חבט לחה םויה ריאהשו ,ריעה לא
.הריפסה ינפל 67 תנש ילויל 20-ב תפדוי הלפנ ךכו .יבשב וחקלנ םישנו םידלי
.וגרהנ םירבגהו םימחולה לכו הפרשנ ריעה

.םימ רגאמל תרבוחמ התיהש הרעמב ואבחתה םידבוכמ 40 דועו ףסוי
אשנ םש .יח ותוא דוכלל ץמאמ ושע ואובחמ םוקמ םהל הלגתנש רחאל םיאמורה
:דבאתהל םוקמב םיאמורל ענכהל םישנאה תא ענכשל הסינ ובש םואנ ףסוי

םיקבדה ינש ןיב דירפנ המלו ?ונשפנב די חולשל ,ירבח ,ונל הז המ לעו הז המ"
-רחא שיאל יתייהו יתינש יכ ,םכירבד תא ינא עמוש ?המשנהו ףוגה ,םירקיה
,םירמוא םתא -המחלמב תומל בוט .םיאמורל םג עודי הזה רבדה אלה םלוא
ברחמ וליאו .םיחצנמה ידיב :רמאל ,המחלמה טפשמכ םלוא -,ןוכנו תמא
םניע הסח םא םלוא .ינימי עורזבו ברחב תומל הקדצה יל התייה ,יתחרב םיאמור
אלה !תאש רתיב וניתושפנ לע לומחל טפשמה ונל ןה ,ביואה לע לומחל
.המחלמב ותושעמ םהידי תא ונענמ רשא ,רבדה תא ונידיב ונתושעב לכסנו רעבנ

םע המחלמב תומל קר םלוא-םכירבד תא האור ינא םג-תורחה דעב תומל הפי
ונתארקל םיאצוי םיאמורה ןיא התעו .ונתורח תא םילזוגה ,םיביואה
בשחנ ךרוצה תעב תומה ינפמ דחופה קר אלו .ונתימהל םירמוא םניאו המחלמל
ונתולעב ארינ המ הנהו .סנוא ןיאב תומב רחובה םג םא יכ ,בבל ךרל
תימהל ונילע הזה רבדה רובעבה םלוא -?תוומה רמ תא םנמואה ?םיאמורה לא
?םיאמורה ונותימי ןפ ,קפסה ינפמ יאדוב ונמצע תא

!הזה עגרב ונתורח הבוט המ ,ונירשא .דחאה ארק -םיארי ונא תודבעה תא
,הרובג השעמ הז ןיא !אלו אל .ינשה רמאי -ושפנב די חלושה השעי ,הרובג השעמ
,טינרבקה אוה בל ךר שיא יכ ,טפשמל בושחא הככו .והומכ ןיאמ בל ךרומ קר
ונשפנב די ונחלשב ןה .םיב ותינוא תא עיבטהו הרעסה חור תא ארי רשא
ומצע תא דבאמ דחא ףא .םירוציה לכב םיטלושה ,עבטה יקוח לע רובענ
.םייחב רוחבל םלוכ לע רזוג ןמאנה עבטה קוח יכ ,תעדל

רואל ונייח תא ונממ לוזגל ונילע םימקה לכ םיביואל וניניעב םיבשחנ ןכ לע
,וניבת םרטהו .ונתמקנ תא םיחקול ונא רתסב ונילע םיברואהמ םגו ,שמשה
ונייח חור תא ונלבק ודימ ןה ?ותחנמב טעוב םדאה תא ותוארב םיהולא ףוצקי יכ
יכ ,תומל םידיתע םלכ םיפוגה םנמא .וילא הפסאל התוא םידיקפמ ונא ודיבו
קלח איה רשא ןעי ,חצנל דומעת קר ,תומת אל המשנה םלוא ,דבוא רמוחמ ושענ
,םדא ודיב םש רשא ,ןודקיפה תא שיא זבזבי םא הנהו .םיפוגב ןכושה םיהולאה
ורשבמ םדאה הרזי םא התעו ,בשחי םיבזכ שיאו הזבנל ןה ,ןתוא תיחשי וא
בושחנ קדצל ןה ?בולעה יניעמ רתסיי יכ ובשחת םנמאה ,םיהולאה ןודקיפ תא
םידורה םיזבנ םינודא ידימ וטלמנ םג םאו ,םיחרובה םידבעב םיטפש תושעל
לכב בוטה םיהולאה ינפמ ונחרבב תאטח ונילע איבנ אל ונחנאו ,ךרפב םהב
?םינודאה

תא םיהולאל םימלשמה ,עבטה יקוח יפ לע םייחה ןמ םישרופה יכ ועדת םרטה
םישנאה הלא ,םהמ ערפיהל ןתונה רחב רשא דעומב ונממ ולבק רשא הוולמה
תורשיהו תורוהטה םהיתומשנו םימי ךרואל ונוכי םערזו םתיבו םלוע םשל וכזי
םירוהט תופוג לא הנדרת םשמו םימשה ישדק שדקב רשא ןלרוג לבחב הנכשת
הנדרת ,םפכב םשפנ ופרט רשא ,םישנאה תומשנ םלואו .םיחצנ תורוד תפוקתל
,םהיתובא עשר תא םהינב לע דוקפי םהיבא םיהולאהו ,תומלצ םוקמ ,לואשה לא
.שנוע וילע רזג םדא לכמ םכחה קקוחמהו םיהולאה אנש הזה רבדה תא יכ

,שמשה רוא דע הרובק ילב ושפנב די חלושה לכ תא ךילשהל ונל קוח ןכ לעו
םג ורזג םירחא םימע יקקוחמו .ונביוא תא רובקל הקדצל םיבשוח ונא יכ ףא
ןיב הדירפמה דיה טפשמ יכ ,הזה רבדה תא השע רשא ,שיאה עורז תא תורכל
תובשחמ תא רישיהל ונל בוט ,ירבח ןכ לע .ףוגה ןמ דרפיהל המשנהו ףוגה
תא סיעכהל עשר השעמ דוע ,םדא ונל השע רשא ,תוערה לע ףיסונ לבל ,ונבל
היהת הפרח אל ןה .וניתושפנ תא הדפנ ,הלצהו חוור ונינפל הארנ םאו .ונרצוי
םיבר םישעמב ונתרובג תא םתוא וניארה רשא ,םישנאה דיב עשונ םא ,ונל
רבדב יכ תאז וניב .ונישבוכ ידי תחת תומנ -תומ ונילע רזגנ םאו ,הלאכ םימוצעו
ושע םה יכ ,ביואה לא ולפנ רשא םיחרובהמ הברה תושע ליכשא אלה הזה
לבו !ינא יתומ תארקל - ,תומה תארקל אצא ינאו ,םשפנ תא ליצהל רבדה תא
,םולש םתירב תא יל םתית ירחאו .חפ םיאמורה יל ונמטי יכ ,ןתיי ימ -תאז
יל קתמי ,העובשה תא םללחב ,םנווע יכ ,םדימ החמשב תומל ןוכנ ינא
."בר ללשלו הלודג המחנל

,ינוחמש .נ.י םוגרתב "םיאמורה םע םידוהיה תומחלמ תודלות" ךותמ
.זר-בר :םידומע ,ז"ישת "הדסמ" תאצוה

.ףסוי תא גורהל םיסנמו םימק הלאו םישנאה תא זיגרהל חילצמ הז בהלנ םואנ
ימו ,לרוג ליפהל עיצמו וז המיזמ לכסל בר ןורשכבו תולובחתב חילצמ הלה
תולרוג ליפהל ולחהו וז העצהל ומיכסה םה .ורבח ידי לע תמוי לרוגב הלעיש
(...םנמואה) לרוגה הצר ךכ ףוסבל .ךכב ףתתשה אוה םג ףסוי ירבד יפל רשאכ
בשב לופיל ותוא ענכשל חילצה אוהו הרובחה ןמ דחא דוע םע ףסוי ראשנ
םיאיבצמה לודג לש ותלפמב תוזחל רידא גשיה הז היה םיאמורל .םיאמורה י
לע בבחתהל חילצה ףסוי ךא ,םיטפש וב תושעל ונווכתה םהו םידוהיה
די יכ ןימאה אוה .תיאמורה הירפמיאה רסיק םימיל היהנש סונאיסאפסא
תורודל ורפס בתכש םירפסה ךכו םייחב ראשנש הדבועב התייה םיהולא
הרקי ידוהיה םעל ותמורת התייה ךכב ילואו ,לודגה דרמה תודלות תא םיאבה
.ידוהיה םעה תודלותב הלודג המרדל םידע ויה ולאה םינבאהו העבגה ןכא .זפמ

ןותחתה קלחב תפדוי בושיה לא תספטמה רפעה ךרדב בכרנו ךישמנ תפדוי לתמ
רפסמ הלעמל .ןותחתה ילגה יבחרמ לא םיפוצה םישדח םיתב רפסמ ונבנ
.ופוסל ונלויט עיגמ ןאכו .רמצ יברג רוצייל לעפמו םיפוקה קראפ ,ומכ תויצקרטא

ביזכ לחנ דרומב ןא'ג תיבמ

ונאש הטוספל שיפרוחמ שיבכב הביכר מ"ק +9 מ"ק 26:לולסמה ךרוא
בכרב "ונצפקוה"

+לק :ישוק תגרד

.רימט ןיעל הסינכו הייחשו תוחונמ ללוכ תועש 7:ןמז

הבוצמ -ירבכ שיבכ :םויס תדוקנ

ןיב תרבחמהו ןורימ רה לש הפיה יעבטה שרוחב תרבועה רפע ךרדב בכרנ :ןיינע
דציממ דרויה םיהדמ ליבשב ביזכ לחנל דרנ .ןא'ג תיבו שיפרוח םיזורדה םירפכה
דחא ,ביזכ לחנב םימ תוכירבב החשנו רימט ןיע לש הבקנב לחזנ .םיריבא
.ןוילעה לילגה ילחנב םיפיהמ

רפכה יתב ךרד רובענ .ןא'ג תיב הפיה יזורדה רפכב לויטה תא ליחתנ
םע ןא'ג תיב תא תרבחמה רפעה ךרד תליחתל בכרנו םירצה תובוחרהו
תורומש תושר ןיב .ביהרמ ףונב עבטה תרומש בלב תרבוע וז ךרד .שיפרוח
הטרדנאה דע ןושארה הקלחב .התלילס יבגל חוכיו עלגתה םיזורדל עבטה
שוג ןיב תרבוע .הבוט רפע ךרד איה רחאו השובכ ךרדה םיקוסמה ןוסא רכזל
ךרד .ביזכ לחנ לש ותליחת השעמל אוהש ידאול דומצבו ןיעיקפ שוגל ןורימ
עיגמה קוריב ןמוסמה ליבשה םע שגפמל ךומסב שיבכל תרבחתמ רפעה
.הביכרל ןתינ לחנב ליבשה ךשמה םא ןיינעמ .הדשה רפס תיב ןוויכמ

דע םיתיז יעטמ ךרד םולאלסב הדמחנ הביכר רחאו שיבכב הרצק היילע
שומ ךרד שיבכב תולעל שי ןאכמ .שיפרוח יזורדה רפכה תואובמב קלדה תנחתל
םידמחנ ויבשותו טעמב חכשנש רפכ והז .הטוספ ירצונה רפכה דע שוקלא
רוחשב ןמוסמה ליבשב דרנו םיריבא דצימ ןוויכל שיבכב בכרנ .םינפ יריבסמו
םירצק הכילה יעטק רפסמ טעמלו םיהדמ ינכט הביכר עטק והז .ביזכ לחנל
דרויו הפיה ינוכית םיה שרוחה ךותב רבוע ליבשה ולוכ תא בכרל ןתינ טעמכ
תונפהל הבוטב הליאוה "תורוקמ"ש ויז ןיעל תיברעמ רטמ 700-כ ביזכ לחמל
תנמוסמ) הבוט רפע ךרד הליחתמ ןאכמ .לחנה תייחמצ תבוטל םימהמ קלח
חטש יבכר תסנכל רוסיאה לשבו ביזכ לחנ לש וכרוא לכל תכשמנה (קוריב
עבונה ןייעמ והז .רימט ןיעל עיגנ מ"ק 1.5-כ רחאל .הביכרל תילאידיא איה
םילבוס אלש ימל תניינעמ היווח איה הבקנל הסינכה .הבוצח הבקנ ךותמ
לולצל ךירצ ובש עטק שי תומושג םינשב .םיסנפב רזעיהל שיו היבופ ורטסלקמ
היה ןתינ (2001 ילוי) ונלש ןורחאה רוקיבב .הרקתל דע םיעיגמ םימה יכ
תמייתסמ הבקנה .דבלב םיינתומה דע םיעיגמ םימה רשאכ ףוסה דע תכלל
אל וז ךא ,ךכל הבושת יתאצמ אל ?וזה הבקנה תא בצח ימ .הבורא ןיעמב
.תילארשיה הפוקתהמ הזש ןעוט השרדמהמ ילילג ןולא) .הלק המישמ התייה
(הכרבב לבקתת רימט ןיע לע תפסונ היצמרופניא

בלוד יצעל תוניב רתוי הקומעו הלודג הכירב לחנה דרומב רטמ 200-כ
ותוא הצוחו לחנה דרומב הכישממ ךרדה .וב ץחרתהל דמחנ םוקמ-םימישרמ
לחנה ךרואל .ץמאמ רתוי טעמ עיקשהל שי הלא םיעטקב רשאכ םימעפ רפסמ
,ןימי דצמ טרופנומה רצבמ ונל הלגתי ךשמהב .תוסורה חמק תונחט רפסמ
ןמוסמה ליבשב תולעל יאדכ חוכו ןמז שיש ימל .הרצ החולש לע אצמנה
רבד יעדויו רוצמ ןיע ארקנה ןטק ןיעמ לש ןומיס עיפומ הפמב .םודאב
תיטסטנפ איה ביזכ לחנ דרומב ןז ךרד .הייתשל םייואר וימימש םינעוט
.הנשה תונוע םע ויפונ תא הנשמ לחנהו םידלי םע תוחפשמל הביכרל

תוינוכמ לש ןתסינכ תא ענומה לזרב םוסחמ ךרד רובענ ףוסבלו בחרתמ לחנה
ףוחל ךישמהל היצפואה תמיק .ימולש-ירבכ שיבכב לויטה תא םייסנ .לחנל
.תוכירבב הצחרה ול הקיפסה אלש ימל םיב הצחרב םייסלו ביזכא