.קלחה רהה ךרד ןחרז בג לא

לעב דעו ,ריעש הלועה ,קלחה רהה ןמ ...תאזה ץראה לכ תא עשוהי חקיו"
"ןומרח רה תחת ,ןונבלה תעקבב דג
16-17,א"י עשוהי


מ"ק 30:לולסמה ךרוא
תועש 7:ןמז
םיינכט הביכר יעטק ללוכ לולסמה ,ינוניב :ישוק תגרד
.ןורוא םיטפסופה לעפמ רעש :םויסו האיצי תדוקנ
!םיגחב וא דבלב עובש יפוסב רוזאב לייטל ןתינ .שא חטשב רבוע לולסמה :הרעה

ךישמנ םשמ .קלחה רהה שארב בגנב תופיה תויפצתה תחא לא בכרנ :ןיינע
תחא ,ןחרז לחנב םיהדמ בג לא דרנ ונממש חוטשה בכר רה לא םיליבשב
!.ץיקה עצמאב םג םימ קיזחמ בגה .בגנב תועודי תוחפה דמחה תוניפמ

:לולסמה טוריפ
1952 תנשב םקוהש הז לעפמ .ןורואב םיטפסופה לעפמ לש הסינכה רעשמ אצנ
םינשד רוציל םישמשמ םיטפסופה .ןורוא רעקבש םיטפסופה יצברמ תא לצנמ
הסינכב םיבצינה םיפיה תכתמה ילספ ינש תא רובענ .תיתחרז הצמוחו
מ"ק רחאל .ןיצ לחנב םיטפסופה לעפמ םע ןורוא לעפמ תא רבחמה שיבכב בכרנו
היירכה יחטשב םירבוע ונא .רפע ךרדב הנימי הנפנ הובג חתמ ול ךומסב לש
ץלאנ .הפמב תונמוסמ ןניאו ףרה אלל תונתשמ ןאכ םיכרדהו לעפמה לש
504.ג.נ לא תספטמה רפעה ךרדל עיגהל ידכ לוח תוללוס רובעל
טעמ סופיט רחאל .חרזמ םורד אוה יללכה ןוויכה .השארבש הנטנאב תטלובה
.רסממה תנחת תנטנאל ךומסב קלחה רהה שארמ תרדהנ תיפצתל עיגנ עגיימ

.ולש היירכה יחטשו םיטפסופה לעפמו ןיצ לחנ תעקב לא הפי תיפצת ןאכמ
רתונש ראשמ רה והז .ןורהא לש ותרובק םוקמ םע ההוזמה רהה רה וניתחתמ
תחולשב ןיחבנ ומורדמ האלה .ושארבש השקה ריגה תובכש יופיח לשב
רמק רוחאמ .הברעה לא הליבומה הנאטלס לא בר'ד תרבוע הילעש ןומלצ
.בגנה ןופצ לש ירטמיס-אה םירמקה הנבמ ןיעל טלוב .ןורוא לעמו הריתח
ןימימ .ןיצ לחנ תעקב לא תובכשה תחינצב םיפוצ ונאו ןותמה דצב ןאכל ונילע
בק'נ החולשה לע .הכילה ליבש רבוע ובש קלח לחנ לש ןוינקב ןיחבהל ןתינ
יברעה םשה לשב ול ןתינ קלחה רהה םשה .הטמל וב בכרל ןתינש הארנש
רהה םע םוקמה יוהיז יבגל תוקולח תועדהו הקאלח לב'ג םוקמה לש
אוהו הרצח סכרמ קלח אוה קלחה רהה .עשוהי רפסב רכזומה יארקמה קלחה
.חרזמ ןופצ ןוויכל ךשמנ

.ברעמ יללכ ןוויכב רפע ךרדל הלאמש הנפנ הדיריה עצמאבו הרזח דרנ
םיליבש לש עפש בוש .בכר רה לש החולשל רבחתהל ונלש המגמה
יללכה ןוויכה לע רומשל שי ןכלו הפמב םינמוסמ םניאש םיסילוקו
ירבשב הסוכמה החוטש החולש יהוז .רורב ליבש הילעש החולשל זקנתהלו"
םידרויה הלאל אלו ןחרז לחנל םירבחתמה תוידאול תדרל אל דיפקהל שי .רוצ
רחאל .תימוקמ םימ תשרפ ןיעמ אופיא אוה בכר רה .ןיצ לחנל המורד
ףונה . 461.ג.נ לש הצקב היפויב תממהמ תיפצתל ףוסבל עיגנ הנותמ היילע
ההזנ םורדב .םיינוינק םילחנו םיעורפ םיקוצמל תחא תבב ףלחתמ ןותמה
תחתמ לוממ .ןיצ לחנל םידרויה סרד לחנו ףרט לחנ לש םינוינקה תא
םיינוינק םיצורע לש תוסרפ יתש הלאמשמו 392 ג.נ לש תכרואמה החולשה
.םש אלל

ךישמנ .םורדמ 392 ג.נ תא ףקועה ויפויב םיהדמו רורב ליבשב לאמשמ דרנ
םהב תדרל ןתינ אלש ןחרז לחנ תא םימחותה םיקוצמל עיגנ ףוסבלו הברעמ
עלס ישוג לש רוזאל עיגנש דע קוצמה לעמ הנופצ דוע ךישמנ !!לחנה לא
ןיעמ וצרח תונופטשה ימ .םימ בג ויתחתבו הבורא לפמ םהילעמו םילודג
.ול םורדמ רטמ 100-כ תוריהזב תדרל ןתינ בגל .םישקה ריגה יעלסב םיבזרמ
לא .שמשהמ רתסנ אוהש ךכל תודות 2001 טסוגואב םימ אלמ היה בגה
.הני'ת םוא ןיע ןוויכמ תנמוסמ אל רפע ךרדב עיגהל ןתינ בגה תברק

.הלאמש רחאו הנימי לתפתמה ןחרז לחנ הלעמב בכרנו ךישמנ ןחרז בגמ
.קיפאב עלס תוגרדמ לע םעפ ידימ ספטמה חונ תיסחי ליבשב איה הביכרה
תילגר ספטלו (לולסמה תפמב האר) ינשה לוקיעה עצמאב לחנהמ תאצל ןתינ
ונתוא ךילותש רפע ךרדל רבחתנ ןאכמ .ןחרז לחנ לעמש רושמה לא ןורדמה לע
ןיעמל תכפוהו תבחרתמ ךרדה .(הביכר לש מ"ק 8-כ) ןורוא לא רשייה
תוטסל אל דיפקהל שיו לעפמה לש היירכה יחטש ךרד תרבועו הדרטסוטוא
םירזומה םיינכמה םירוציה ראשו תוסרגמה ךרד רובענ ףוסבל .הנממ
דבועה דבכ ינכמ דויצמ רהזהל שי .היירכה רמוח תרשעהל םישמשמה
!!לעפמה חטשב

םיבר םילמג יליבש עיצמ בכר רה רוזא תינושאר תומשרתהמ :םויסל הרעהו
םיינפוא בכורל רקחמ חטש והז ןכלו .הנופצ ןיצ תעקבמ וליבוה הארנכש
םיירקעה לויטה יריצמ רהה לש וקוחיר לשב .םישדח םיליבש תולגל טוהלה
םיבר םילייטמ ןיא ,ןיצ לחנ םע ותוא תרשקמה בכר ךרד ןיאש הדבועה ןכו
.ומסקל ףיסומ הזו ותוא םידקופ