.עובלגה רהל לויטל תויבותיכ

:1 הנומת
.םילותיפה ךרדמ טבמ ,לאערזי קמע

:2 הנומת
.יוצמ ךלכ

:3 הנומת
.ןקרב רה תגספב תיפצתה לדגמ

:4 הנומת
.םילורטפה ךרד לא הדיריב רעיה ךותב תיתצובק הנומת

:5 הנומת
.קורי עקר לע תוינלכ ידברמ .עובלגב ביבאה תחירפ

:6 הנומת
.עובלגה לש םיימורדה תודרומב ןכושה ,העוקפ רפכהמ םידלי

:7 הנומת
.רבצ תוכושמב ףקומה העוקפ ירויצה רפכה

:8 הנומת
.ןובל'ג רפכהמ ןאצ העור