.ןלוגה תמר ןופצ לש תלזבה יפונ לא

,םישוטנ םיירוס םירפכ ,ןשב ינולא רעי ,תודחוימ תוישעג תועפות
סומוחו הנבל .םירופיכ םוי תמחלממו םימיה תשש תמחלממ ברק תשרומ
קלח ןה הלא לכ .םמעטב םימיהדמ םינבדבודו תיז ןמש הברהו
דאמ המח ץיקב המרהש רוכזל ךירצ לבא ,הז לולסמ לש תויצקרטאהמ
.הביכרה ןמזב םוחה סמועו םימה תומכ תניחבמ ךכל ךרעהל שיו

:ןושאר םוי

מ"ק 24 :לולסמה ךרוא
תועש 7 : ןמז
השק :ישוק תגרד
רימש ץובק :האיצי תדוקנ
.הדעסמ יזורדה רפכה :םויס תדוקנ
ימורמל (רטמ 180) הלוחה קמעמ- היילע תמגמב ובור אוה הז לולסמ
.(םיה ינפ לעמ רטמ 1100) ןלוגה תמר

,תדחוימ תישעג העפות– תובו'ג ,ר'חאפ לת :ןיינע ידקומ
.הדעסמ -לאדינ תדעסמ ,םדוא רעי תודרומ

תאצוי הלוחה קמע לעמ הגרדמ לע ןכושה רימש ץוביקמ :לולסמה טוריפ
תכשמנ וז ךרד .ר'חאפ לת לא ונתוא ליבותש םודאב תנמוסמה רפע ךרד
םשרתהלו תיפצתל רוצעל יאדכ דלוס רפכ ץובק לעמ .קמעל ליבקמב
שחרתמה לכ לע םימיה תשש תמחלמ דע םירוסל התיהש תטלחומה הטילשהמ
לילגה יבושיי האלהו בוד רה סכר אשנתמ ןופצמ .קמעה יבושיב
ר'חאפ לת ןוויכל רפע ךרדב ספטל ליחתנו החרזמ הנופ ךרדה .ןוילעה
דושח חטש ךותב תרבוע ךרדה .םיהובגה סוטפילקאה יצעב טלובה
הנימי הנפנ .טפנה ריצל תרבחתמ ךרדה .הנממ תוטסל רוסאו שוקימב
ילייח ושבכ וכלהבש םדמ בוקע ברק ךרענ וב רתאל הסינכל עיגנ דימו
.הזה רצובמה דעיה תא ינלוג תביטח
יתשבש רחאל תינופצה תיזחב הכרעמה החתפנ 1967 ינויל 9 -ב
הלטוה ינלוג תביטח לע .תצחומ הערכה הגשוה תופסונה תותיזחה
ודוקיפב 13 דודג .המרה ןופצב םירוסה םיבצומה ךרד עיקבהל המישמה
ךא ,לתה לא םיקנט עויסבו םימלחז יבג לע ענ ןיילק אסומ ל"אס לש
העצבתה הפקתהה ירוחאה דצהמ עיגהל םוקמבו השבתשה ברקה תינכות
םימלחזה .םישקומבו תורדגב ףקוה ירוסה בצומה .ןגומה ברעמ דצמ
בצומה תא ףוקתלו םילכהמ תדרל ויתוחוכ לע דקפ ד"גמהו ועגפנ
לע ר'חאפ לת לש ימורדה קלחב םחלש ןורהא ןרס רפיס ךכו תילגר
לע לטוה ,ר'חאפ לת לע תידודגה הפקתהה תרגסמב " :ברקה ךלהמ
ויהש 7 -ה ךותמ םי"מלחז השלש .ימורדה בצומה תא שובכל יתגולפ
ונפסוה .דעיהמ רטמ – 600 כ לש קחרמבו דימ ועגפנ יתושרב
רמא אוה .יקסנירק סכלא ןרס יל הכיח וינפלשכ ,בצומה רבעל עונל
בצומה תא ףוקתלו םי"מלחזהמ תדרל הוויצ ,הנוי מ"לא ט"חמה יכ יל
25 ימע ורתונ יכ יל ררבוהו םי"מלחזהמ םישנאה תא יתדרוה .תילגר
תיצחמ תא .תוצובק יתשל חכה תא יתקליח .ועגפנ ראשה לכ .םימחול
בצומה תא .היינשה תיצחמה תא יתחקל ינא וליאו סכלא לטנ חכה
םלוא ,המלש הגולפ לש חוכב םוקמב ,שיא 12 םע אופיא יתפקת ימורדה
אל -תיניצר הזגפה תחת ונאצמנש םושמו ,ןמזב םיקוחד ונייהש רחאמ
לא ונעגה .המידק יתכשמו תרובגית תלבקל דע ןיתמהל יתלוכי
,םיעוגפה םי"מלחזב ורתונ ונלש הצירפה יעצמאש רחאמ .תורדגה
לא םהילע גלדל היהי רשפאש ידכ ,רדגה לע בכשל םישנא ינשל יתירוה
םשב לייח היה ,רדגה לע ובכשנש םילייחה ינשמ דחא .בצומה ךות
לא ונצפקו םישנאה ינש לע ונילע .רתוי רחואמ גרהנש ,ל"ז יזריש
זגפמ ןכל םדוק עגפנש ,רקנוב לומ ונימצע תא ונאצמ ,בצומה ךות
היה אוה .תודגנתהב ונלקתנ אל ךא וילע ונרעתסה .קנט לש רישי
."תולעתה ןיב םדקתהל ונכשמה .קיר
ינש דוע םע קר ןורהא ןרס רתונ ימורדה בצומה לע ברקה םותב
.תרובגית שקבו ט"חמה םע רשק רוציל חילצמ אוהו ועגפנ אלש םימחול
אסומ ד"גמה םג ,גרהנ סכלא ןרסו רתוי השק המיחלה ינופצה קלחב
עיגמש תיתביטחה תריסה לש חכ הכרעמל סינכמ ט"חמה .גרהנ ןיילק
ןבואר ןרס .בצומה לש ינופצה קלחב המיחלל סנכנו חרזמ דצמ
ךותב םירוס םימחול םע םינפ לא םינפ ברקל עלקנ הז חכ ליבוהש
ברקב .המיחל תועש 4 -כ רחאל בצומה שבכנ הלעתל הלעתמ ךכ .תולעתה
לש למסל ךפה ר'חאפ לת .ינלוג תביטח לש םימחול 31 ולפנ הז
םירקנובהו תולעתה תא תוארל ןתינ בצומב רויסב .הזועתו תושיחנ
,בצומה לש יברעמה הצקב בצינש םלחזהמ .ןוגימה תמצועמ םשרתהלו
איבה ר'חאפ לת שוביכ .הלוחה קמע לאו תאיזזע לת לא תיפצת
לא ינלוג תביטח העיגה תרחמלו ירוסה הנגהה ךרעמ תוטטומתהל
.הרטינוק
לש דח לוקיעב הילע מ"ק רחאלו טפנה שיבכב הנימי ךישמנ ר'חאפ לתמ
ןיע .תיפ ןיע שוטנה ירוסה רפכה תא הצוחש רפע ךרדב הנפנ שיבכה
םינתסוב 17 -ה האמב םיולע ידי לע ומקוהש םירפכ םה הרועזו תיפ
ךישמנו הנימי בוש הנפנ רפכה ךותב .תלזבמ םייונבה םיתבו םישוטנ
חטשב המחולל םינומיא חטש היהש הרועז רפכה ןוויכל ךרדב תולעל
שיו רינש ץוביק לש רקב הערמ רוזיא אוה חטשה .ל"הצ לש יונב
תוהזל ןתינ ןופצמ .םתוא םיחתופש םעפ לכב םירעשה תא בטיה רוגסל
רפע ךרדב ספטל ךישמנ .דורמנ תעלק רצבמה לש םימישרמה םידירשה תא
םדוא רעי .םדוא רעי לש םיילושה ךותל סנכנש דע החרזמ ןוויכב
ערתשמ רעיה .ןלוגה תמר חטש בר תא רבעב הסיכש רעיל דירש אוה
םה וב םיצופנה םיצעה םיה ינפ לעמ רטמ 1200 דע רטמ 800 לש הבוגמ
רפע יכרד לש תשר רעיה ךותב .יאופר הנביל ,עלות ןולא ,יוצמ ןולא
ןוויכ לע רומשל שי אצמתהל ידכ ןכלו הפמב תונמוסמ ןניא ןבורש
םורדמ הרקמ לכב .( G.P.S ב שמתשהל ןיפולחל וא) םיקחרמ דודמלו
יאדול בורק .רעיה בלב רבועש ךיכס תמוצ – הדעסמ שיבכ ונל
שתכמ והז .ראמ וא הב'וג תארקנש תנינעמ תיגולואיג העפותב לקתנש
.ולש רפושמה םימה קשמ לשב הייחמצב אלמ ללכ ךרדבו לודג אל
תובו'גה לש ןתורצוויה יבגל םיגולואיגה ברקב תחוורה הירואיתה
ירה ץרא ןלוגה -רומ ןורוד גולואיגה לש ןייוצמה ורפסב ןייע)
תוצצופתהו קמועה ןמ ינקלוו זג תטילפ לש האצות ןהש איה (שעגה
23 ולגתנ ןלוגב .םייטסלקוריפ םירמוח וא הבל תטילפ אלל הזע
קתעה וקל תורושק הארנכו מ"ק 4 לש העוצרב תומקוממ ןהו תובו'ג
.יגולואיג
הסינכה ינפ לע ףולחנ .הדעסמ רפכה ןוויכל וב ךישמנו שיבכל רובחנ
ןטקה אוה הדעסמ .שעג רה אוהש םדוא רה תולגרמל ןכושה םדוא בשומל
והארמ ישארה בוחרב .ןלוגה תמרב םיזורדה םירפכה תעברא ןיבמ
ןהמ תחאב לוכאל ץלמומו תודעסמ רפסמ הנורחאל רפוש ינוציחה
תיז ןמש הברהו םיטלס הנבל ,סומוח .(לאדינ תדעסמ וא ,ןדע תדעסמ)
.ךרפמ הביכר םוי םייסל ידכ ךירצ דוע המ -הוואלקבו הפק םויסלו
ןתינש ןבומכו ,רפכה לש לגרודכה שרגמב הניש יקשב ונשי ונחנא
.ןלוג םורמב וא םדואב רדוסמ הניל םוקמ םאתל

:ינש םוי

,םר תכריב הצחר ,אתעקוב יזורדה רפכה ,םדוא רעי :ןיינע ידקומ
.דורמנ תעלק ,ירוזח לא ןמתוע חיש
מ"ק 25 :ךרוא
תועש 8 :ןמז
.ינוניב :ישוק תגרד
םדוא בשומ :הלחתה תדוקנ
סאינב :םויס תדוקנ
.םישיבכ לע איה הביכרה םיעטק רפסמב

בצומה לא תספטמו םודאב תנמוסמה הבוט רפע ךרד תאצוי םדוא בשוממ
יבחרמ לא האלפנ תיפצת שיואמ אלה בצומה גגמ .םדוא רה לש ושארב
חטש לע תערתשמה תינקלוו המר איה ןלוגה תמר .ןומרחהו ןלוגה תמר
ןיבל המרה לש ינופצה לובגה תא הווהמה רעס לחנמ ר"מק 1300 -כ לש
הלוחה קמע לא םידרויה ןלוגה תודרומ ברעמה .םורדב ךומריה רהנ
תופיצרב תכשמנ המרה חרזמב וליאו .רורב יפרגופוט לובג וק םיווהמ
רבדמה ךותל האלהו םיזורדה רה לא ןרוחהו ןשבה ירושימ ךרד החרזמ
ךותב .םדוא רה תיפצתהמ תולקב ןיחבהל ןתינ וז הדבועב .ירוסה
ןומרחה סכר ונל ןופצמ .סמש לתו הרח לת םיטלוב תירוסה המרה
יזורדה רפכה ויתולגרמל. (2000 ינוי) תויגולש רפסמ וב ורתונש
םיחופת יעטמ ולוכש ירופעי קמע ויתחתמו .סמש לד'גמ לודגה
.תינומרחהו אתעקוב רפכה ,הדרו רהו םימרכ רה לוממ .םינבדבודו
ךותב םיאצמנש םיעטמה וניתחתמ .לטיבא רהו לטנב רה םורדב האלה
שעג רה אוה םדוא רה .יעבט שרוחו תוקלח לש ספיספכ הארנה רעיה
יונב אוה ןכל .הבלו םיקצומ םירמוח ןיגוריסל וצרפתה ונממש
םיספלש הז הנבמ תוארל ןתינ .תלזבו הירוקס לש תופלחתמ תובכשמ
תיילב לש האצות אוה םודאה עבצה .םדוא רהל תחתמש ףוטה תבצחמב
רהמ דרנ .םיעטמה תאקשהל תשמשמה םימ תכירב בצומל ךומסב .הירוקסה
שיבכל תרבחתמ וז ךרד .אתעקוב ןוויכל ךרדב ותוא הצחנו םדוא
לש ןימי דצב רפכל הסינכל המורד רטמ 300 -כ .קלדה תנחתל ךומסב
הנבל לש תחלצ ,רקוב תחורא הב לוכאל יאדכש הדמחנ הדעסמ ךרדה
.המרה ןופצב לויט לש בושח קלח אוה יראנילוקה טביהה .םיתיזו
.הדרוו רה ןוויכל ךילומה יזכרמה שיבכב אתעקוב רפכה תא הצחנ
תיזורדה תשובלתב םישובלה םיזורד תוארל ןתינ םיתבה יחתפב
.םורדמ הדרו רה תא הפיקמה רפע ךרדל ךפוה שיבכה .תיתרוסמה
תומלש תוחפשמ ,ינוי שדוחבו םינבדבוד יעטמ הדרו רה תודרומב
) הדרו רהל חרזממ הכישממ ךרדה .םיעטהו אלפנה ירפה תא תופטוק
םיכרד תמוצל העיגמו . (רהה שארל ספטל יאדכ ןמזו חכ שיש ימלו
םוי תמחלמ ךלהמב ןאכ ולפנש "קרב" תבצוע ימחולל הטרדנא דיל
.םירופיכה
לע תרדהנ תיפצתל ונתוא ליבותש הדיריה תא ליחתנ וז םיכרד תמוצמ
ךרדב הנימי הנפנ רטמ 400 -כ רחאל .הלש ימורדה דצה ןמ םר תכריב
רפעה ךרדב ךישמנ .םימרכ רה לש םייחרזמה תודרומה ונילאמשמ רפע
עטק והז . תויולצפתה רפסמ ינפ לע ףולחנו הברעמ יללכ ןוויכב
םר תכרב לש הלוחכה הכירבה וניניעל הלגתת עתפל .דאמ דמחנ הביכר
םיזורדה םיבורקה תודרומב .תריותמה הדעסמה לוממ .הרדה אולמב
םיעטמ תעיטנל עקרק תסיפ לכ םירישכמו תונטקה תוקלחה תא םילקסמ
.(…םידנלאית םילעופ םיקיסעמ םה םג בגא ךרד)
תמלשומ הירואית ןיאו דאמ תנינעמ תיגולואיג העפות איה םר תכרב
והיתיתמ ןב ףסוי לש רפסב עיפומה רופיסה םסרופמ .התורצוויהל
: (י ,ב םידוהיה תומחלמ)
ןמ ץרופ אוה תמאבו ,סאינפ דיל אצמנ ןדריה רוקמ ןיע הברמל "
האצמנ הכירבהו ,המדאל תחתמ המש ףטושו הרעקה םשב תארקנה הכירבה
ךלמה ךרדל הבורק איהו ,הירסיקמ סיר 20 הקוחרו בוגרא הכאוב
ימו ,הרעק-הלוגעה הכירבה תארקנ איה ביבסמ הארמ םוש לעו ,ןימימ
םניא םגו םלועל הטמל םיעקוש םניאו התפש דע םיעיגמ הכירבה
אצוי וזה הכירבה ןמ יכ םינפל עדי אל שיאו ,היתודג לע םיכפתשמ
אוה .תפומב רבדה תא הליגו ןוכרט ךיסנ סופיליפ אב רשא דע ,ןדריה
םש רשא ,סאינפ לא ףחסנ יכ אצמ ןכמ רחאלו הרעקה ינפ לע ץומ הרז
ינפ לע ףצ אוהה םוקמבו ,ןדריה תורוקמ תאםינושארה ושקיב
"…םימה
תכירב ימש הלגתה םייביטקאוידר םירמוח תועצמאב תוינרדומ תוקידבב
הינק ןיע רוזאב תוניעמה תא אלא סיינבה תא םניזמ םניא םר
אלו ריג יעלסמ םייונב םייחרזמה תודרומהש בל םישל יאדכ .הרועזו
יהוזש איה הכירבה תורצוויה יבגל תחוורה הירואיתה .תלזב
םגא הניא איה .(הרדלק) תישעג תוצרפתה לש רוזיאב רוזאב תוטטומתה
ךילהת יבגל טרופמ רואית) .אצמנב וניא הז רהש םושמ שעג רה עלב
.(178-184 מע רומ ןורוד לש רפסב אצמנ התורצווה
ידכ .תורוקמ לש הביאשה תנחת ןוויכל דאמ הלולת איה הטמל הדיריה
יתש תומיק רתוי יקנ אוהש הכירבה לש יברעמה ףוחל רובעל
ףיקהל רתוי הכורא היינשהו הביאשה ןקתמ לעמ לגרב תחאה .תויורשפא
ומוציעב הכירבב הצחרה .הלעמלמ תדרויש ךרדהמ עיגהלו הכירבה תא
לבז תומכ הרבטצה ףוחה לעש לבח תננערמו האלפנ איה ץיק םוי לש
ליבותש רפעה ךרד לא הרזח ספטנ .קיטסלפ תויקשו םילקנק תללוכה
.הרצק םירהצ החונמל ,הדעסמ לש יזכרמה שיבכה ךא רפכה ךרד ונתוא
סאינבו דורמנ תעלקל םשמו היניק ןיע יזורדה רפכל לולסמה ךשמה
רשג" ינפ לע ףולחנ .היניק ןיעל הנופה תמוצל דרנ .שיבכ לע אוה
רשגהמ .רפכה יבשות רובע הנב הסדנהה ליחש רעס לחנ לעמ "תודידיה
ןכלו המרב תורייתה יריצ לע אצמנ אל הינק ןיע .רפכה ךות לא ספטנ
דע תספטמו הכישממ ךרדה .יטנתוא ןויבצ לע רמוש ןיידע אוה
רבק תמוצה דיל שממ .ביטא הוונ לא ליבומה שיבכל התורבחתהל
חישה היה תיזורדה תרוסמה יפ לע .ירוזח יבנ ,םיזורדל שדוקמה
רתאכ שמשמה ןג רבקל ביבסמ .תומחלמ אנושו םולש ףדור ירוז'ח
ןולא לש םימודק םיצע השרוחב .רוזאה יבשות םיזורדל םיקינקיפל
.!הנש 300 לש ליגב אוה םהב קיתעהש םירעשמו יוצמ
ןג םויכ איהש דורמנ תעלקל הסינכה לא ונתוא יבות תיארפ הדירי
םישרמ רצבמ אוה דורמנ תעלק (ח"ש 18 -םולשתב הסינכ) ימואל
דורמנ םש לע תארקנ הדוצמה .םייתעש ךירצמ רתאב טרופמ רויסו
התנבנ הדוצמה .הביבצ-א תעלק אוה יברעה המשו יארקמה דיצה רוביג
-ב ברק אלל םינבלצל הרסמנו םימלסומה ידי לע 7 -ה האמב הארנכ
הרבע הדוצמה . 1137 תנשב םימלסומה ידי לע בוש השבכנו , 1129
בוש הרזחו סאינבב לודגה ברקה רחאל 1140 תנשב םינבלצה ידיל בוש
תנשבו תופסונ םיידי םוקמל ןמיז לרוגה .1164 תנשב םימלסומה ידיל
וללהש רחאל םישדוח רפסמ רחאלו םילוגנומה ידע לע השבכנ איה 1260
רתאב רויסה .תוימלסומ םיידיל הרזח איה סרביב ידי לע וסבוה
,םירוציבה תמצוע לשב ןהו ונממ ףקשנה ףונה לשב ןה םישרמ
.דועו תובותכה ,רותסמהו החיגה תורהנמ ,םילדגמה
.סאינבל שיבכב תדרל איה החונהו הריהמה תורשפאה דורמנ תעלקמ
.ידמל ירזכא ןויסנכ הלגתה החולשה ךרואל ליבשב תדרל ןויסינה
לכ םיאכדמש םיברה םיעלסהו ךבסה לשב הביכרל ןתינ יתלב ליבשה
.םירטמ לש יתרפס וד רפסמ וליפא בכרל ןויסינ