:ןלוגה תמרב לויטל תונומתל תויבותיכ


:1 הנומת
רחאל םימי תשש תמחלמב ינלוג תביטח ידי לע שבכנ ר'חפ לת בצומ
הנגהה ךרעמ תוטטומתהל איבה ושוביכו םדמ בוקע הרובג ברק
.ןלוגה תמר ןופצב ירוסה

:2 הנומת
.ר'חפ לת שוביכ לע ברקב םילפונה תומש תא החיצנמה הטרדנא

:3 הנומת
תא תוארל ןתינ הנומתב .םדוא רה תחתמ ףושחמב ףוט תובכש
.ינקלווה רפאה תעיקש תייטנ ןוויכ תא תנייצמה תובכשה תייטנ

:4 הנומת
םירישכמ םיזורדה .םר תכריב לע תימורדה תיפצתב רלימ ןיטרמ
וז הדוקנמ .םינבדבוד יצע םיעטונ םה םהבו תונטק תוקלח
.הכירבה תפש לא דאמ הלולת הדירי

:5 הנומת
.אתעקוב רפכב תיתרוסמ תשובלתב יזורד

:6 הנומת
דיעהל לוכי ינא .איניק ןיע יזורדה רפכב םישמשמ תביר תנכה
.דאמ המיעט הבירהש

:7 הנומת
לא דורמנ תעלקמ הדיריה .דורמנ תעלק עקר לע םהוש ליא
הביכרל תנתינ יתלבכ התלגתה ,קוריב ןמוסמה ליבשב סיינבה
הנינרמ היווח התיה אל בגה לע םיינפואה םע הכילהה םגו
.הטעמה ןושלב