הקזע לתל ןירבוג תיב

          

מ"ק - 33 לולסמה ךרוא
תועש 6 כ - ךרעומ ןמז
ביבא ףרוח - תצלמומ הפוקת
םוקמ ,הדוהי תלפשב םיאצמנ ונחנא .ןירבוג תיב ץוביקל ךומס קלדה תנחתב ונסנכתה
תופוקתמ םייגולואיכרא םיאצממו הדמח תויכשב אלמ רוזאה .אבכוכ רב דרמ לש ותושחרתה
.הריפסל 132-135 םינשב שחרתה דרמה .לארשי ץראב ידוהיה םעה לש הירוטסיהב תונווגמ
לש המויקל הפיאשה לש םילודגה םיסותאהמ דחא ורצונ ,ומויק לש יצחו םינשה שולש ךשמב
.ןברוחה לדוג םג ךכ ,הווקתה לדוגכו ,הז םוקמב תידוהי הנידמ
תא .ותוחתפתה תא דעיתש ןוירוטסיה היה אל הז הרקמב ,וניתודלותב םירחא םיעוראל דוגינב
םיאצממהמ רקיעבו ,יאמור ןוירוטסיה ,סויסק ויד ,דחא יפמ עדימ יסיסרמ םירקוחה ולביק הנומתה
היליא ,תילילא ריע דוסיי התיה תימשרה הביסה .ופלחש םינשה םישולשב ולגתנש םיברה
קשנ רבצנ ,תקדקודמ התיה דרמה תנכה .סונאירדא ידי לע םילשורי תוברוח לע ,הנילוטיפק
תורשע ורפחנ .םידוהיה ידי לע תורישכל רזחוהו םיאמורה ידי לע לספנ ,םימגפ םע רצוי וקלחש
תודדומתהו המיחל תוטיש תאצמהו ,דויצו הקפסא ורגאנ םהב ,רותסמ תורעמו תוליחמ לש תובר
.יאמורה ליחה םע

ופסוהו ורצוב ,םייגטרטסא תומוקמ וספתנ ,סונאירדא תעיסנ רחאל ,דרמה לש ןושארה בלשב
.תידיימ התייה החלצהה ,םיאמורה תוננאש בקע רקיעב .הנגהה ךרעמ לש תפעוסמה תכרעמל
ךא .וידמימב רידא חוכ ,תונויגל הנומשכ ץראל וחלשנ ,םיאמורה םיאיבצמה תותשעתה םע
ףיקתמה חוכה תומלעה ןכמ רחאלו עתפ תופקתה .הלירג תמחול תוטישב ןאכ ולקתנ םיאמורה
הז המחול גוסב לגרומ היה אלש יאמורה חוכב תודבכ תודיבאל ומרג ,רותסמה תוליחמ ךות לא
.תואבצ שגפמל ןמואמו ךורע היהו
,הקפסא יווק קותינ ,ןיפנא ריעזב המחול לש םהלשמ תוטיש וחתיפ םיאמורה ,המ ןמז רחאל
,הכורא הפוקת רחאלו םיפגא תחטבא ךות םינטק תוחוכ ידי לע תויתדוקנ תורטמ תפיקת
.םחולה ידוהיה חוכה תא ודימשה
האצותכ םיגורה לש עודי אל רפסמ המיחלה יעוריאמ תורישי םיגורה 580,000 כ לע רבודמ
םייחב רתונש ימ .וברחוה םירפכ 985ו תודוצמ . 50'דכו בער,תולחמ ןוגכ המחלמה תועפשהמ
.תודבעל רכמנ רישכ היהו
רותסמה תוכרעממ תחא ףאב םדא ידירש ואצמנ אלש אילפמה .היבשוימ הנקורתה ץראהו
.תובורמה
יללכ ןוויכב ונליבותש רפע ךרדב החרזמ הנפנ זאו מ"קכ שיבכה לע הנופצ ךישמנ קלדה תנחתמ
םש .הלאה תמוצ-ןירבוג תיב שיבכל דומצב רבעת ךרדהש דע לארשי ליבשל דומצ ,דדוג לת לא
ידירש ואצמנ דדוג לתב .עפושמ ליבשב תינכט הביכרב ןמאתנו לתל ספטמה לוחכ ליבשל רבחתנ
םע סכרה וק לע הנופצ ךישמנ דדוג לתמ .תיאמורה הפוקתל דע תינענכה הפוקתהמ לחה בושיי
תבריחב רובענ ךרדב .לגניס וקלחבו 4X4 ךרד וקלחב ליבשה .האושמ הפצמל דע קורי ליבש
םש -הלפשה ףונ ךרד לש התנכה תמלשנ ולא םימיב .המודקה תיברעה הפוקתהמ בושי -הרוצ
.השדחה הדזמה םע םג אובל לכוי ינולפב תנמ לע ףונ יעטק םיסרהנ ךיא תוארל לבח .ימשר אל
סכרה תא תוכתוח רשא םינבל םיספ תורצויו תושבכנו תוחנומ םיעצמ לש תומרע תומרע
ליבשה לע הנופצו הנימי בוש זאו רטמ םישימחכ הלאמש תונפל שי רקב רבעמ רחאל .ןרועיכב
תדרל ךירצ ,היילעב לגר דירומש ימ ) .האושמ הפצמל דע ונאיביש דמחנ לגניס והז .קוריה
.(בוש תאז תושעלו
תא םיצעה אקודש ירירגס םוי היה ונל .ביבא לת ילדגמ תא םיאור ,הפי םויב האושמ הפצממ
ליבש דרוי ,הפצמה לש יברעמ םורדה והצקב .הירגיס ונשיעו םח הת ונכה .ףוסניאה תשוחת
תצק ונלגרת וליפאו לוחכה תא ונחקל .םינהמ םהינש -םודא ליבש יחרזמה והצקבו לוחכ
רפע ךרד םע םירבחתמ ליבשה תיתחתב .לק המכ םלוכל הארמו ליבומ סאמות .תולולת תודירי
.תיזול תורעמ לש ןחתפ דע םעפה ,לגניסל בוש מ"ק 2.5 רחאל תכפוהש הלוחכ

םימה יקובקבו הלעוהש דויצה תויומכ יפל ,הארנכ הביסמ לש המויס ירחא תצק ונעגה
ירמוח תורטמל ךרה עלסב הריפחמ האצותכ ורצונש ןומעפ תורעמ המכ שי םוקמב .םילרנימה
יכ םיסרוג . םוירבמולוק ובצחנ תקלחב .ןומעפ תרוצב קמועל דרויו הלעמל ןטק חתפ .היינב
ולא םיאתב ונימטהש תסרוג תרחא הרבס .לכאמ ילוא ,ןחלופ תורטמל םינוי לודיגל דעוי םוקמה
שיבכ לע ורזחש םירבח השימחמ םולשל ונדרפנ ןאכ .םיהדמ ,הרקמ לכב .םיתמה לש םרפא תא
שיבכה לע ונילעו רצקל ונטלחה ,רחואמ השענו תויה .קלדה תנחתל הרזח ןירבוג תיב - תיזול
םיכרדה תכרעמל רבחתהלו לוחכה ליבשה לע רוזחל היינשה היצפואה ,ןואיל רבע לא החרזמ
-הינטירב קראפ חתפל עיגנ מ"ק השימחכ רחאל .ןויפצ תבריח ךרד הינטירב קראפ תודרומב
הנפנ זא ,החרזמ רטמ 500 כ דוע שיבכל ליבקמב תרבועה ךרדל רבחתנ םש .ינופצה קלחה
אצמנ לוקיעהמ רטמ האמכ רחאל .החרזמו הסרפ ,הברעמ לקעתת איה ,ךרדב ספטנו הלאמש
.בל םישל שי זא ןמוסמ וניא אוה .ליבשל הסינכה

וז הרוצב ןתינ ךא היילע תמגמב ובורב ליבשה .הקזע לת דע רבד לש ופוסב ונאיבי הז ליבש
לא ךא ,וצילמיש ילוא הלאכ ויהיש ףא לע) הביכרה ןוויכ תא ךופהנ םא .ולוכ תא בכרל
(תוגרדמו תולילת) היילעב בגה לע םיינפוא תביחסל וכפהי תודיריה יעטק (םלוקב ועמשת
םיעטק המכ דמחנ ליבש .שממ לש רגתא אלל ,הדיריב ליבש דוע םתסל וכפהי תוילעה יעטקו
לבא ,הזרבהה הכלהו ולש ירוחאה ריבעמה תא קתבי ,ארויג .ךבוסמ ידימ רתוי אל ,םיינכט
םיינפוא םע רשפאש הליג ,זועמ .תחשמ דש ,דש ופדר וליאכ ליבשה תודרומב סט אוה ,הז ינפל
.םירתנפ םלוכ ,ונ בוט ,םיבכורה ראשו ,םיריבע יתלבל םבשחש תומוקמב רובעלו ןומה תושעל
תכרעמ תמייק םוקמב .הדוהי ירהל הלפשהמ רבעמה לע תשלוח ,הבושח רצבמ ריע היה לתה
הפי תיפצת הרקמ לכב .ירומאה יכלמ תשמחב עשוהי לש ותמחלמב תרכזנ ףא איהו רותסמ
.הביבסה לע
לש תיברעמ םורדה הניפהמ ליגרכ אצויה ליבשב ונרחב ונא ,תובר םיכרדב תדרל ןתינ ןאכמ
.הירכז תמוצל החרזמ רוזחנו שיבכל רבחתנ ,ל"קק ןוינחל דע הטמל ,לתה
,החרזמ לארשי ליבש לש תולעל התיה תינכתה .םיפייע רבכ ונחנאו ,םויס ינפב דמע םויה
תא הרביחש ךרד - רסיקה ךרדב תדרל ףוסבו ,ספטל ,חונז לחנל רבחתהל ,ה"לה ץוביק לעמ
ונרגס .רוזחנ דוע ונרמאו ונרתיו ונחנא .ה"לב תוינוכמל רובחלו ףוחה רושימל םחל תיב
.הלאה תמוצב
.םהילא םילגרומ ונאש םיליבשה יפואמ הנוש ,םיליבשב אלמ ,דמחנ םוקמ -םוי לש ומוכיסלו
תוילע ואצמת .תינכט הביכרב םיליחתמל בוט .םיעבוקמ םיעלס םע םישובכ םבורב םיליבש
.םיגימצה לש הבוט הזיחא םע לוכהו וצרת םא םיפורד ,תודירי ,תולולת
בתכנ רבכש יפכו

,רוביג היה אבכוכ רב
,רוביג היה אוה
,רוביג רוביג היה אוה
,רוביג היה אוה
,רוביג היה אוה
,רוביג היה אוה
רוביג רוביג היה אוה
,רוביג היה אוה
,רוביג
.רוביג

ונהתו וסנ

םיחותפ םיבחרמ
.ןענכ איג