הקזע לתל ןירבוג תיב

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל
םהרבא גיוודולו רינ יש י"ע םלוצ