רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

1 .סמ הנומת


.לארשיב תמיקה ןרקה עויסב הנבנש רקוב לחנ לע רכסה