רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

4 .סמ הנומת
.רקוב רהל הילעב ונשגפש המזאזעה טבשמנ תיאודב