רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

3 .סמ הנומת


רושבה לחנ לא הדיריב םהוש ןליא