רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

4 .סמ הנומת


.רקוב רהל הילעב ונשגפש המזאזעה טבשמ תיאודב