רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

5 .סמ הנומת


.רקוב רה לא ליבשה הלעמב עגר לכמ "הנהנ" ריאמ ליא