רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

6 .סמ הנומת


.בגנה רה לש ןומיסה תפמב ןמוסמ הז ץע .הגספל ךומסב דדובה תיזה ץע