רקוב - םיקולח סכר םיינפוא לולסמ

.לארשיב תמיקה ןרקב עויסב הנבנש רקוב לחנ לע רכסה 

.רקוב רה תרומשב תוינומלח 

.רושבה לחנ לא הדיריב םהוש ןליא 

.רקוב רהל הילעב ונשגפש המזאזעה טבשמ תיאודב 

.רקוב רה לא ליבשה הלעמב עגר לכמ "הנהנ" ריאמ ליא 

.בגנה רה לש ןומיסה תפמב ןמוסמ הז ץע .הגספל ךומסב דדובה תיזה ץע