רקובו םיקולח סכרב לולסמ.מ"ק 27 : ךרוא
.+ ינוניב : ישוק תגרד
.תועש 4-5 : ןמז
.העורה ןוינח : םויסו האיצי תדוקנ
ביבאבו ףרוחב וא ,רקוב סכרב תוחרופ תוינומלחה וב ןמזה - רבמבונ : תצלמומ הנוע
.בגנב לויטל תוצלמומה תופוקתה ןהש
םע סופיט לש עטק ןכו ,םילמג יליבשב םיינכט הביכר יעטק ללוכ לולסמה : הרעה
.בגה לע םיינפואה


סכר תא הצוחה - סכר הצוח לחנ אוה העורה לחנ .הבוט רפע ךרדב בכרנו העורה ןוינחב ליחתנ
לע הביכרב החתפה תא הצחנ .(הנומת האר) םיקולח רכס לא ונתוא ליבות רפעה ךרד .םיקולח
.הלעמ תספטמה הנבל ךרדו רקוב סכר לוממ .(הללוסב ורעפ םימהש רעפמ ףוקעל ךירצ) הללוסה
תרומשל ןמיסה והז .ךרדל ךומסב אצמנ דדוב הטיש ץעש ידאו ךרדל לאמשמ מ"ק יצחכ
יפב הטבש תרוצת) תוקלח עלס תובכשל תחתמ תוחמוצ תוינומלח) רקוב רהב תוינומלחה
יחטשמ לע םירגינה םימשגה יממ העיגמה רתוי הלודג םימ תומכמ תונהנ ןה ךכו (םיגולואיגה
ןורדמה יבג לע בוהצ עבצב תוקיהבמו רבמבונבו רבוטקוא ףוסב תוחרופ תוינומלחה .עלסה
.ריהבה
רוזא לע הפי תיפצתל ונתוא ליבותש השק הילע .הלעמ ספטנו רפעה ךרד לא בושנ
.552 .ג.נ רוזאל םורד ןוויכב רצקו השק סופיט בוש רחאו ךרדה םע הברעמ אוה ךשמהה .בגנ תמר
ידאו רבעל תולילתב דרוי רחאו הבוג וק ךרואל ךשמנה ,םילמג ליבש - בק'נב אוה ךשמהה
ןיידע םיאודבהש םיליבש לש תשר תמייק רקוב סכרבש רבתסמ .רושבה לחנל רבחתמה
לחנב ךישמנ .םירה ינפואל תינכט הביכרל םילאידיא םה הלא םיליבש .םויה םג םהב םישמתשמ
אלא הרירב ןיא םיוסמ בלשב .תולעל ליחתמש ידאוב הלאמש הנפנו מ"ק 3 -כ דוע הברעמ רושבה
.634 .ג.נ לא תילגר ספטלו םיינפואה תא םירהל
קחרמל ףא תוארל ןתינ הבוט תואר לש םויב .בגנב תופיה תיפצתה תודוקנמ תחא אוה רקוב רה
תא תוהזל ןתינ ,ןכ ומכ .ןדריב רשא הליפ'טמ רמתימה ןשעה תא תוהזלו יריווא וקב מ"ק 100 לש
.יניסב רשא שירע-לא ידאו ירושימ ךותב טלובה לאלה לב'ג
תליחתב דימ .םיקולח סכרל רקוב סכר ןיב רעקה לא בוש תדרוי רשא ,הבוט בכר ךרד רקוב רהמ
ינפ לעמ 'מ 500 לש הבוגב סכרה ימורמב דורשל חילצמש דדוב תיז ץע ,ךרדל לאמשמ ,הדיריה
.םיה
ובש ,לחנב הלועה רפע ךרדב תונפלו מ"קכ הנופצ בכרל וא ,ךרד התואב בושל ןתינ העורה ןוינחל
וז ךרד .רקוב הדשב ע"נדגה סיסב לש םיחווטמה רחאו עבש ראב תטיסרבינוא לש רקחמ יחטש
.העורה ןוינחמ מ"ק 2 -כ שיבכה לא ונתוא ליבות