םיקולח רה רוזאב SINGLE TRACK

.מ"ק 20.5 : לולסמה ךרוא
.םייתעש : ןמז
.+לק : ישוק תגרד
.ןוירוג ןב תשרדמ : הרזחו האיצי תדוקנ
.דקונ לחנל ידאוב הדיריו םיהדמ םילמג ליבשב הביכר : ןיינע

.ןיצ הדש לא הכאלמה יתב ירוחאמש רעשהמ השרדמהמ אצנ : לולסמה טוריפ
.העורה לחנ לש רכסל ונתוא ליבותש הבוט רפע ךרדב ךישמנ .םילולה ינפ לע ףולחנו רקוב הדש ץוביק תא ףוקענ
ןמזמ אל עקרקה לע הלעש םידדוב תובשייתה רתא לוממ .םחורי - םיקולח תמוצ שיבכל עיגנו רכסה לע הלענ
ליבשב ךישמנו מ"ק רחאל תמייתסמ רפעה ךרד .םש אלל ידאוב הלועה רפע ךרדב הנפנ תיחרזמ 'מ 400 -כ .(1999)
- ב'קנב אוה ךשמהה .הריתח סכר לש םייברעמ ןופצה םילופישה לא הפי תיפצת ףכואהמ .ףכואל הלועו ספטמה
םינמוסמ םניאש ולאכ םיליבש רפסמ םיצוח רוזאה תא .תולקב וירחא בוקעל ןתינו חטשב טלובה םילמג ליבש
םילמג לש םיללג תוארל ןתינ םויכ םגו רבעב םיאודבה תא ושמיש וליא םיליבש .הביכרל םילאידיא םהו הפמב
ןוויכב ךישממ רחאו סכרה וק לע הלועו ספטמ ליבשה .םילמג ירדע ןידע ןאכ םירבוע םעפ ידימש ךכ לע םידיעמה
זקנמה םש אלל ידאו וניתחתמ .וללה םיליבשל ורצונ וליאכ םירהה ינפואו הביכרל םיהדמ עטק והז .חרזמ םורד
.הפמב ןמוסמה ץעה לא דרנ ובש דקונ לחנ לש ןוילעה קיפאל רבחתמ ליבשה .רקוב לחנ לא סכרה לש תודרומה תא
רבחתמ ידאוה .תיאודב תוליעפ לש םידירשו המודק תואלקח תוסארט ובש ,ןותמ ידאוב הביכר לש מ"ק ינש -כ
לבגומה הטיש לש דחוימ ןימ איה בגנה תטיש .בגנה תטיש לש לודג ץע דיל ,םיקולח רתא ןוויכמ הלועה רפעה ךרדל
הדש ץוביק לע הפי תיפצתלו סכרה וקל ךרדה םע ספטנ .בגנה תמר לש הז רוזאב רידנו קוחרה בגנל רקיעה ותצופתב
הפוקתהמ הדוצמ וניהש יגולואיכראה רתאב רויסל רוצעל יאדכו םיקולח תברוח לא תדרוי ךרדה .השרדמהו רקוב
וילעש הנבמ הלגתנ הדוצמל ןופצמו םינבמ 25 ללכש בושי היה םוקמב .הריפסה ינפל תירישעה האמהמ תילארשיה
םיאצממה תא םיראתמה םיטלש ובצוהו םילייטמ רוקיבל רשכוה םוקמה .(הנומת האר) ימור הרימש לדגמ םקוה
.םייגולואיכראה
טפנה ריצ ךרואל תכשמנה רפעה ךרדב דרנו םיקולח תמוצ ןוויכל שיבכה םע מ"ק יצחכ ךישמנ םיקולח רתאמ
.ןוירוג ןב תשרדמל הרזחבו םילולה לא בוש ונתוא איבת ץוביקה לש םייאלקח םיחטש ךרד תרבועה וז רפע ךרד .ןולקשא-תליא


העורה לחנ ךרד הרזח - מ"ק 25 : 'ב תורשפא
קיפא לא ןורדמה ךרואל הטמל רשי דרנו החולשה ךרואל רטמ 150 -כ ךישמנ דקונ לחנ לש ןוילעה קיפאב רוזחל םוקמב
.הלק תיסחי איה וב הביכרהו בוט ליבש וכרואל ,רקוב לחנ לש זוקינה ןגאל ךייש םש אלל הז ידאו .דקונ לחנל ןופצמ לחנה
516 .ג.נל חרזמ ןופצמש ןטקה ידאוב .תונורדמה לש םינוילעה םיקלחבש (הטבש תרוצת) עלסה יחטשמל בל םישל יאדכ
.ביבסמש םישקה עלסה יחטשמב וחתפתה תונטק תורעמ םיכוכ ,דמח תניפ טלחהב וז .ןטק לפמל תחתמ הנאת ץע חמוצ
.שיבכה לא ונתוא ליבויש ישארה ידאול רוזחנ הנאתה ץעמ .םוקמה תא םיריכמ םיאודבהש ךכ לע םידיעמה םינמיס םוקמב
ינפל הנימי הנפנ .םידדוב תובשייתה רתאל הכילומה השובכ רפע ךרדב הנימי הנפנו םיקולח תמוצ ןוויכל מ"ק יצחכ בכרנ
.ןוירוג ןב תשרדמל הרזחו העורה ןוינח - העורה לחנ ןוויכל רפעה ךרדב ךישמנו הווחה

.רקוב הדש קדנופב ןנערתהלו ףירצב רוקיב בלשל הרזח ךרדב ןתינו ןוירוג ןב ףירצל דאמ בורק העורה ןוינח : הרעה
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד