יניסב הובגה רהב םירה ינפואל םילולסמ השלש

          

טינרג ירה רוזא אוה ,יניס ימורמ ארקנ אוהש יפכ וא הובגה רהה רוזא
הנירתק לב'ג איה םהבש ההובגהו רטמ 2000 לעמ תואשנתמה תוגספ ובו םיהובג
שוג תא .יניס יבחרמ לא המישנ תורצוע תויפצת םירהה ישארמ .רטמ 2641 והבוגש
םיכומסה םירהב .תוקומע תוכירבו תוניעמ םהבו םיקומע תוידאו םירתבמ םירהה
יפנעמ דחא םויהו רזנמה לצב םייחש הילב'גה טבש ינב םיררוגתמ הנירתק הטנסל
ינפואל םילולסמה ליבגמ השקה יפרגופוטה הנבמה .תורייתה אוה םיירקיעה הסנרפה
ונבנש םיליבש וא םילמג יליבש רפסמל וא םיכרד ןכרואלש תוידאו רפסמל םירה
םה ךשמהב םיטרופמה םילולסמה .אווה לא בק'נ ומכ םיריזנה ידי לע םינשה ךשמב
תויטסיגול תונכה ןכו בוט ינפוג רשוכ םישרודו הביכר תניחבמ םישק םילולסמ
דחוימה ףונב הביכרה הלא םיישק תורמל .רפכהמ םיאודב םיכירדמ םע םימואיתו
.היגרנאה תעקשהל םלוה יוציפ הווהמ הזה םישרמהו

.הנירתק לב'ג -יניס תוגספב ההובגה לא :1 לולסמ

          

.הנירתק לב'גל תועש 3 -כ ךשמב תילגר היילעו הביכר מ"ק 18 :לולסמה ךרוא

תאישנל םילמג תריכשו יאודב ךרד הרומ בייחמה ירגתאו השק לולסמ :ישוק תגרד
.ךוראו אלמ לויט םוי ןובשחב איבהל שי .הנירתק לב'ג ימורמל םיינפואה

ידאומ רהה תגספ לא הלועה ליבשב תילגר ליפענ וב ירגתא לולסמ והז
רפע ךרדב רהה תגספמ דרנ .למג יבג לע סימענ םיינפואה תא רשאכ ןיעברא-לא
המיהדמ ךרד יהוז .ונידיב התיה יניסש םימיב הסדנהה ליח ידי לע הצרפנש
המ השעמל .בכר רבעמל רתוי הרישכ הניאו םדקתמ סרה בצמב תאצמנו הייפויב
םינוכרדה תא ריאשהל שי .םיינפוא בכורל ילאידיא הכילה ליבש אוה הנממ רתונש
םאתל שי ןכ ומכ .למג ןכו (לילד) ךרד הרומ רוכשל שיו רפכב אסומ ךיש לצא
בר ףסכ םילוע הלאה םימואיתה לכ .גיתור ידאו ןתסובב םויסה תדוקנמ הרזח העסה
.תוגספל ליפעהל םיילארשיה םיליטמה לש ההימכה תא בטיה םילצנמ םיאודבהו

לא ידאוו .ןיעברא לא ידאוב לולסה ליבשה לא רפכהמ איה האיציה
םיהכ םיינקלוו םיעלסמ יונבה הנירתק לב'ג שוג ןיב דירפמה ידאוה אוה ןיעברא
כ לש הבוגמ איה סופיטה תלחתה .םימודא טינרג יעלסמ יונבה אסומ לב'ג ןיבל
עטק והז .מ"ק 4.2 וכרוא רהל הלועה ליבשה תליתל דע ןושארה עטקהו רטמ 1600
הנבנש ,ליבשב תוגרדמה לע רבגתהל ידכ תינכט תלוכיו רשוכ שרוד יטסטנפ הביכר
עימו םיפי םינתסובל ךומסב רבוע ליבשה . נ"הסל 7-4 ה תואמב םיריזנה ידי לע
יטבש ידי לע וחבטנש םיריזנ םיעברא םוש לע ןיעברא .ןיעברא לא ריד רזמל
תא סימעהלו םימב דייטצהל רשפא וז הדוקנב .תיעיברה האמה ףוסב רבדמה
םינתסובה תא תדבעמו תרמושה תיאודב החפשמ תררוגתמ ךומסב .למגה לע םיינפואה
השק אלו דהה לחנ רמולכ ה'גל -לא ידאו םג ארקנ ןיעברא לא ידאו .רזנמה רובע
חונ יד תיסחי אוהו אסומ גאש ידאו לש תינמיה ועלצ לע ספטמ ליבשה .עודמ שחנל
לע אלו למגה לע תולילקב תואשינ םיינפואה תא תוארל בוט המכו תוניתמב הלועו
רחאלו תיממשה ןיע אוה ראניש ןיעל הנופה ליבשה ינפ לע ףולחנ ךרדב .םייפתכה
לש הבוגב ףכואה .רמחא לב'גמ ליבשה עיגמ וילא ףכואל עיגנ הכילה םייתעשכ
הנירתק לב'ג תגספ לא ספטמה ליבשה ךשמה תא תוארל רשפא ונממו רטמ 2100
4 ה האמב תומל התנועש השודקה הנירתק רכזל התנבנ וז וז הלפק .ושארבש הלפקהו
לוממ .רהה שאר לע 9 ה האב ריזנ ידי לע אלפ חרואב ולגתנ היתומצעו נ"הסל
.תולמרה לש םינבלה תולוחה ירושמ ןופצבו הובגה רהה תוגספ יפןנו אסומ לב'ג
הכז הנירתק לב'גמ רטמ 400 טעמכב ךומנה אסומ לב,ג אקוד עודמ הלאשה תלאשנ
ןב היהש השמב ובשחתה םיריזנהו ןכתי . תירצונה תרוסמה יפל ע יניס רה תויהל
ב טדרהקרוב בתוכ ךכו .ףסונה סופיטה תא ול וכסחו יניס רהל הלעשכ הנש 80
:הנירתק לב'גל הלפעהה לע 1837

בשע חמוצ םיבר תומוקמב .ולש חבושמה הערמב עודי הנירתק לב'ג לש הז רוזא"
העש תומדקומה רקובה תועשב רהל הילעה .חוחינ חיר םיציפמ םהו ,םיעלסה ןיב
,רתעזה טלוב םיחמצה ןיב .הומכ ןיאמ המיענ איה הייחמצה תא םיוורמ םיללטהש
םיגהונ ,ביבסמ חרופ לכה רשאכ ינוי שדוחב .ןאצל רתויב בוטה ןוזמכ עודיה
םישבימ םה םתוא ,םינוש םיחמצ ףוסאל ידכ ביבסמ תועבגה לע שרפתהל םירמכה
"אטשוקב ףושיביכראל םריבעהל ידכ ריהקב רזנמל ןכמ רחאל םיחלושו

.היילעה ץמאמ ידכ ךות דחוימה חמוצל בל םישלו תוסנל תמאב יאדכ
לש םיהדמ ףונ .הגספה לא ונתוא איבי ףסונ רצק סופיט ונממש חטשמל עיגמ ליבשה
ירושמ ,תולמרה הנופצ .שוברת לב'גו ,לבריס לב'ג ברעמב .הובגה רהה תוגספ
ישבח לב'ג החרזמו יולע םוא לב'ג ונילא רתוי בורק .הנוג לב'גו םיקורפיה
אלפנ הארמ הזיא .רמוש םוא לב'ג לש תוננושמה תוגספה םורדבו ינריפ לב'גו
טעמכ תופסונ תוגספ הבו ההובג המר לע םיאצמנ ונא השעמל .ונממ קתניהל השקש
תטלוב .ירצמה אבצה לש רסממ הילעו תפסונ הגספ ונל םורדמ שממ .הבוג ותואב
לעפתהל קר רשפאו מ"ק 14 -כ הכרואש הדירי יהוז .תדרל הליחתמה רפעה ךרד ףונב
הדש רפס תיב ישנאל .וז ךרד לש םיצרופהו םיננכתמה לש הזועתהו היישותהמ
יל רפס ךכ ,וז ךרד תצירפל עגונב אבצה םע תובר תוקולחמ ויה "דוד יקוצ"
וקב תקלצ ריאשי ךרדה יאוותש וששח םה .רפסה תיב לש ןורחאה להנמה דקש םהרבא
לדתשה אבצהו וחצנ ףוסבל םה הז חוכיוב .םיקחרממ הארתש הנירתק לב'ג לש סכרה
חכוהל םיחמש ויה הלא עבט תרימש ישנא בגא ךרד .רהה תגספ לע םיצוציפב טיעמהל
לע תקלצהו תקחשנו תכלוה וזה ךרדהו קבאמה תא םימילשמ רבדמה לש הילבה תוחוכש
שיו תוניתמב תיסחי תדרויו המרה ךרואל תכשמנ ךרדה ןושארה הקלחב .הדילגמ רהה
םימה תשרפ וק לע תרבועו תרדרד ינפ לע תוארפב תדרוי ךרדה רחא .תחא היילע ףא
.הטמ םישלוג ונא וילעש רצ ליבש ישוקב רתונ הבחרה ךרדהמ .קומעה קיס ידאו לש
הדירי תדרל השגרהה תא םילימב ראתל השקו אלמ חרי רואל וז הדירי ונדרי ונא
ךרדה .םילולתה תויאגהו םיממושה םירהה תא ףיצמ חריה לש רדהנה רואה רשאכ וזכ
םינשה ךשמב תומש הב ושע תונופטשה ןאכו גיתור ידאו לש ןוילעה וקיפאל תסנכנ
ידאוה לש ינופצה ןורדמב תספטמ ךרדה רחא .םירצק םיעטק תכלל םיצלאנ ונאו
התאו שממ לש ןוינקל ךפהנ ידאוה .םיררחסמ תומוהת תפש לע תולילתב תחנוצו
הכורכ הביכרה .רהל ןאכמ םילוע ויה םיפי'ג רבעבש ןויערה חכונ הפ רועפ ראשנ
רפסמ ינפ לע םיפלוח .רתוי קומע השענו לתפתמו ךישממ ןוינקהו םיוסמ ץמאמב
ולחה רבכש םיאודבל םירבוחו ןוינקל ץוחמ ונא הנהו דחא לוקיע דוע םינתסוב
ףכואל הלועה ךרדב הנירתק הטנס דע פי'גב העיסנ העשכ ןתסובהמ .ונל גואדל
.הייעבס ידאוב תדרוי רחאו

"לוחכה קמעה"ו הווריד בקנ יולע םוא לב'ג לא :2 לולסמ

          

.מ"ק 23 :לולסמה ךרוא

.יוולע םוא לב'ג תגספ לא תועש 3 כ ךשמב תילגר הדיריו סופיט ללוכ לולסמה

הדיריה תא ונמיס ובש גיתור ןתסובב ליחתהל ןתינ הז לולסמ תא
שיבכה לע הנופצ מ"ק 5 בכרל שי זאו הטנסב רפכב ליחתהל וא הנירתק לב'גמ
טבש תולחנ ןיב לובג אוהש ףכואל דע הייעבס ידאוב הלועה רפעה ךרדב תונפלו
רפע ךרדב הדירי ףכואהמ .םורדמש בחרמב ררוגתמה דיעס דאלוא טבש ןיבל הילב'גה
הדיריה .ילגנא עויסב תירצמה עבטה תורומש תושר ידי לע רבכמ אל הצפןשש הבוט
דעו הטנסמ .לודגה ב'צנ ידאו לש ןוילעה וקלח דחא השעמל אוהש ידאוב איה
בכרל יאדכו יליע ב'צנ ידאו דרומב ךישמנ .מ"ק 19 -כ גיתור ידאול הסינכה
.רמוש םוא לב'ג תוגספ לש םידוחה קפואב .ךרדה ילוקיע תא ךסוחה םילמגה ליבשב
ךירצו הכוראו השיתמ הילע .ילוח ידאוב ספטל ליחתנו הנימי הנפנ מ"ק 5 רחאל
ךרד הכישממ ונממש ןטק ףכואב תמייתסמ הילעה .רתויב חונה ביתנה תא שפחל
לודג רדלוב .הווריד ב'קנ שארל ונתוא איבת וז ךרד .םירה ףקומה רושמב הנופצ
יוולע םוא לב'ג םמורתמ ונל לאמשמ .ילאידיא החונמ םוקמ שמשל לוכי ךרדה דצב
תא ריאשנ .חפנ ידאו תעקב לא תרדהנ תיפצת ב'קנה שארמ .רטמ 2162 לש הבוגל
.ליבש לכ אלל רהה שאר לא לולתה ןורדמב ספטל ליחתנו רדלובה דיל םיינפואה
תחא שאר לע ונאו טינרג יחטשמ לע רצק סופיט ןוילעה עטקבו הלולת היילע
לא הטמלו הובגה רהה תוגספ לא תרדהנ תיפצת .הובגה רהב תוליוטמ תוחפה תוגספה
.לוחכב םיעלס רפסמ עבצ יקלטיא ןמאש העקבה

עורזו ולת יד ליבשה .הווריד ב'קנב הדיריב ליחתנו וניתובקע לע בושנ
רבועה םילמג ליבשב ךישמנ תיתחתב .ןוילעה וקלחב הביכרל דאמ השקו םינבא
תוכומנ תועבג הצוח ליבשה .יטסטנפ הביכר עטק והז .יולע םוא לב'ג תולגרמל
םימ תעפוש ראב יהוז .חפנ ריב םויסה תדוקנל ונתוא ליבוי אוה מ"ק 3-כ רחאלו
םוקמ .םיאודבה וניקתהש רוניצמ םירגינ םימהו ןטק ץורעב ראבה .ןתסוב הדילו
.הליל תיינחל אלפנ

.אווה לא ב'קנ ךרד דאווע ךיש לא :3 לולסמ

          


.מ"ק 12 :לולסמה ךרוא

.דאווע ךישל דע תועש 3 : ןמז

.תדר יביטמל :ישוק תגרד

וז העסה .שיבכב םשמו ןיירדיק לא תפרט ךרד הטנסל הרזח העסה םאתל יאדכ
ןוויכמ םיעיגמה תא םג תונדפקב םיקדוב םירצמהו .םיירצמל הזיו תאצוה תבייחמ
.הז שיגרו ןידע אשונב םכחתהל יאדכ אל תמאבו !ברעמ

םילמגה ךרד הרבע וכרדש םירה רבעמ אוה תוחורה רבעמ וא אווה לא ב'קנ
רשכוה ליבשה .םירצמו יניס ברעמ םע הנירתק הטנס רזנמ תא הרבחש תישארה
יניס רה אוה אסומ לב'גל םכרדב םיירצונה לגרה ילוע תא שמשו תיטנזיבה הפוקתב
,שפחמ םירה ינפוא בכורש המ קוידב אוה הז םילמג ליבש .תירצונה תרוסמה יפ לע
ךרדב הנפנו הטנסב רפכהמ אצנ .םימודא טינרג ירה לש םיהדמ ףונו הביכרב רגתא
ףכוא רבעל תוניתמב הלוע ךרדה .הליס-ובא רפכל הברעמ הליבומה הבוט רפע
םיאודבה תא לואשל יאדכ רפכב .םילודג םירדלוב ןיב יונבה רפכל העיגמו תדרויו
שגפמל ןופצמ רטמ 400 כ הרקמ לכב ,ליבשה רבוע קוידב ןכיה הילב'גה טבש ינב
ליחתמ ונממו ףכואל עיגמו ספטמ ליבשה .בוש ותוא שוגפל ןתינ חאלט ידאו םע
םיינפואהו ץמאמ טעממ תשרוד הדיריה .ברעמבש םירושימה ןוויכל תדרל ב'קנה
ךישל דע ןאכמו רורב יד ליבשה .ידאוה ץורעל תועיגמו ןבאל ןבאמ תוגלדמ
תצובקל עיגנ ,םיילוח םיעטק רפסמ תייצח רחאל .ותוא ספספל ןתינ אל דאווע
םע םיאודב ונכרדב שוגפנש אוה בוט יוכס .החונמל ילאדיא םוקמ והז .הפי םילקד
שרודה םיהדמ הביכר עטק ליתמ םילקדהמ .הז ביתנב םויכ םג םישמתשמה םילמג
.ידאוה לש תילאמשה עלצב םילותיפ לש הרדסב דרוי ב'קנה .הביכרב תונמוימ
רבכ קוחרמ .לכה תא טעמכ בכרל ןתינש ןמאי אלו ,םידח םיבוביסו ןבא תוגרדמ
ךורכה "רוטרט"ה לכל יוציפ הווהמ הז עטק .דאווע ךיש לש םינבמה לולכמ הלגתמ
העיגמה הבוט רפע ךרדל רבחתמו ידאוה תיתחתל עיגמ ליבשה .הז לולסמ ןוגראב
.דאווע ךישל

תיב םוקמב .יניס םורדב םיאודבה יטבש לכל שדוקמ םוקמ אוה דאווע ךיש
לגרל היילעה איה ,הראיזה םויקל םיאודבה תא םישמשמה םינבמו ןטק דגסמ ,תורבק
האופר וא הרזע תשקבל תכרענ הראיזה .םירחא םישדוקמ תומוקמל וא ךיש ירבקל
ונא .ותחפשמ ינבמ דחאל וא יאודבל הרקש בוט עורא לע היידוהל וא ,ילוחל
ולעו הביאונ רוזאב תורוגתמש הניזומה טבשמ תוחפשמ יתשב ונשגפו םוקמל ונעגה
םילודג םיריס ךותב םלושיבו םיזיע תטיחש ללוכ סקטה .הראיז םויקל דאווע ךישל
רוזא אוה דעקמב תכרענ הדועסה .תוקד תותיפ -םיריטפ תופוא םישנה ןמז ותואבו
דאווע ךישמ .ףתתשהל ןמזומ םוקמל הרקנה לייט וא יאודב לכו םירבגה לש חוראה
רפע יכרד רפסמ .ברעמ ןוויכל טבמה תא רגוסה לבריס לב'ג סכר לא הפי הארמ
תדרויה ךרדה םע ןכו ןאריפ ידאו- הנירתק הטנס שיבכ םע דאווע ךיש תא תורשקמ
בכרל ךישמהל תורשפא תמיק .ץאוס ץרפמ לש ופוחל רשא רוט-אל ןארביח ידאוב
רפכה ןוויכל בצג לא הל וארק םיאודבהש רפע ךרדב רחאו הנופצ הבר'ע ידאוב
איה ןושארה הקלחבו יאודב ךרד הרומ לש עויס תבייחמ וז ךרד .ןיירדיק לא הפרט
הצוחו הכישממ ךרדה רחא .תילגר הכילה בייחיש מ"ק לש ךרואב ילוח עטק תללוכ
.הובגה רהה שוג לש הרידאה המוחל ליבקמב אוה יללכה הנוויכו תוכומנ תועבג
עיגהו 1839 תנשב רוזאב רייסש סטרבור דיוד רייצה תא דאמ םישרה הז םירה שוג
תומוקמה ןמ אוה יניס יאה יאה יצח " :בתכ אוה ךכו הזה רוזאהמ הנירתק הטנסל
םוש אלל ,םירה לש המוצע הסמ יהוז .סובולגה ינפ לע רתויב םירזומהו םידחוימה
."םירה ורצונ המשלש תילכת