לולסמה לש תופמ1# לויטה לש הפמ -

2# לויטה לש הפמ -


ישארה טירפתל הרזח