.הובגה רהב םילולסמ השלש לויטל תויבותיכ


:1 הנומת
.ןיעברא לא דאומ ספטמה ליבשב הנירתק לב'ג תגספל ךרדב למגה בג לע םיינפואה
.גיתור ידאומ ל"הצ ידי לע הצרפנש המיהדמ רפע ךרדב איה רההמ הדיריה

:2 הנומת
.הובגה רהה תוגספ לש םיהדמ ףונ ףקשנ יניסב ההובגה הגספה הנירתק לב'ג תגספמ
.הית-א קוצמ תולגרמלש תולמרה לש םירושמה תא תוארל ןתינ עקרב

:3 הנומת
.רמחא לא לב'ג ןוויכמ הנירתק לב'גל ךילומה ליבשב עסופ הילב'גה טבשמ יאודב

:4 הנומת
.יולע םוא לב'ג איה ןימימש הגספה .הנירתק לב'גל ךרדב ףכואהמ טבמב אסומ לב'ג

:5 הנומת
ךורעלו םיימוקמ םישודק ירבק דוקפל יאודב גהנמ איה הראוז .דאוע ךישב הראוז
.עביונב םיררוגתמו הניזמ טבשמ םה הנומתב םיאודבה .הווצמ תדועס םוקמב
הרזע תשקבל וא החפשמה ייחב םיבושח םיעורא ןויצל תומיקתמ תוראוזה
.שודקה לש וחורמ האופרו