תמונות מהר כרכום
םוכרכ רהל הילעה תליחת  

.יניס רה תולגרמל השמ םיקהש חבזמה םע תותא ההזמ יתנע לאונמע 'פורפש ,תובצמה 12 רתא 

תובצמה 12 רתאמ ףקשנ אוהש יפכ םוכרכ רה  

םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיב דירפמה ףכואה לא הדיריה  

םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיב דירפמה ףכואה לא הדיריה  

םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיב דירפמה ףכואה לא הדיריה  

.םוכרכ רנ לע ? קיתעה שדקמב רוצ ןבאמ לספ  

םוכרכ רהל לויטב רקוב הדש ץוביקמ םי-לג לבוי  

.רוזאה לכב הלאכ םירויצ 30,000 כ ולגתנ הכ דע .םוכרכ רהמ םיקיתע עלס ירויצ  

.רוזאה לכב הלאכ םירויצ 30,000 כ ולגתנ הכ דע .םוכרכ רהמ םיקיתע עלס ירויצ