םוכרכ רהמ תנומת
1 .סמ הנומת


םימה תומכ תדידמל רישכמ ףרגורדה אוה דומעה .םיביבר לחנ לע רכסה