םוכרכ רהמ תנומת
10 .סמ הנומת


.םוכרכ רה לע ? קיתעה שדקמב רוצ ןבאמ לספ