םוכרכ רהמ תנומת
11 .סמ הנומת


.םוכרכ רהל לויטב רקוב הדש ץוביקמ םי-לג לבוי