םוכרכ רהמ תנומת
13 .סמ הנומת


.םוכרכ רהמ םיקתע עלס ירויצ
.רוזאה לכב הלאכ םירויצ 30,000 כ ולגתנ הכ דע