םוכרכ רהמ תנומת
4 .סמ הנומת


םוכרכ רהל הילעה תליחת