םוכרכ רהמ תנומת
5 .סמ הנומת


םע ותוא ההזמ יתנע לאונמע 'פורפש ,תובצמה 12 רתא
.יניס רה תולגרמל השמ םיקהש חבזמה םע