םוכרכ רהמ תנומת
6 .סמ הנומת


תובצמה 12 רתאמ ףקשנ אוהש יפכ םוכרכ רה