םוכרכ רהמ תנומת
7 .סמ הנומת


.םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיב דירפמה ףכואה לא הדיריה