םוכרכ רהמ תנומת
8 .סמ הנומת


.םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיב דירפמה ףכואה לא הדיריה