םוכרכ רהמ תנומת
9 .סמ הנומת


.םוכרכ תחולשל םוכרכ רה ןיב דירפמה ףכואה לא הדיריה