ןורימ רהל לויט - תונומתל םירבסה

.ןונבלב לפנש יזורד םחול לש ורכזל הטרדנא :1 הנומת
לוחכ ,םודא ,בוהצ ,קורי :םיעבצ השימח ובש יזורדה לגדה תא םיאור הנומתב
תא ףורשל וצר הבש שאל -םודא ,קידצה חונ ימיב לובמה ימל זמר -קורי .ןבלו
ןבלו ,ירצונה ושיל -לוחכ ,ונבר השמ הארש שאה דומע -בוהצ ,וניבא םהרבא
.םלסיאב םיאיבנה ןורחאל

ןורימ רה-הגסיפה ליבשב םיבכור :2 הנומת

שרוחה ךותב הביכרב תדרל ידכ תינכט תונמוימ תשרדנ םימיוסמ םיעטקב :3 הנומת
.ןורימ רה לש הפיה

ימורדה ןורדמב הנימב תדחוימ תיטסרק העפות -ביבא לחנב "תומלע"ה :4 הנומת
.ביבא לחנ לש

.בורקמ "תומלע"ה תחא :5 הנומת

.ביבא תרעמ ךותמ םוליצ :6 הנומת

םדא ירוגמל ושמישש ביבא לחנ לש ינופצה ןורדמב תורעמ -ביבא תרעמ :7 הנומת
.רבעב

.לופיט לבקמ לואש הנומתב .תונברוק העבת ביבא לחנ דרומה הביכרה :8 הנומת

.ךייחל ןתינ םלהה רחאל :9 הנומת

איה ,םיסקר'צה לש תיתרוסמה הצלוחה .הינחירב יסקר'צה ןואיזומב :10 הנומת
,רמושמ רשב :רתיה ןיב ויה הצלוחה שדב םילימרתה ךותב .ירוטאינימ דופיא ןיעמ
.הנושאר הרזע ,טחמו טוח ,הפירש קבא

.הינחיר לש קיתעה רוזאה :11 הנומת

.המלע תרעמ שוביכל ןנוכתמ "עלסה ןפש" תרבחמ ןולא :12 הנומת

.המלע תרעמל ןוילעה הסינכה חתפ :13 הנומת