.םרמע הפצמו םחר ילקד ךרד "םלענה קמע"ל והיזוע רהמ
תונומת
:1 הנומת
תונופצ לחנמ םיספטמ

:2 הנומת
תונופצ לחנמ םיספטמ

:3 הנומת
םימהו חורה תלועפמ ורצונש תיבונה לוחה ןבאב תונינעמ תורוצת

:4 הנומת

:5 הנומת

:6 הנומת

:7 הנומת

:8 הנומת

:9 הנומת

:10 הנומת

:11 הנומת

:12 הנומת