םרמע הפצמו םחר ילקד ךרד "םלענה קמע"ל והיזוע רהמ

,עגתשהל רשפאש טקש .הזה םוקמב תויחל םילוכי םניאש םישנא שי "
םילהבנ םישנא .קתשמ .הזה רבדמב םהילע לודג םיהולאש םישנא שי
הזה טקשל םיקבדנש םישנא שי לבא .תולילב םיבכוכה תא םיעמוש םהשכ
".ןאכ םיראשנ הלא .ונממ דרפיהלו בושל םילוכי םניאו

.ירוג םייח

תונומת םובלא
תועש 9 :ןמז
.תליאל שיבכב הביכר מ"ק -15ו ,חטשב מ"ק 17 :לולסמה ךרוא
םילמג ליבש לע םיינכט הביכר יעטק ללוכ לולסמה .השק :ישוק תגרד
לחנל בגה לע םיינפואה םע תכרפמו דאמ הלולת תילגר הדירי ןכו
.תונופצ
םודאה ןוינקל הסינכל תימורד מ"קכ תליא הלעמ שיבכ :הלחתה תדוקנ
."והיזוע הנחמ" ארקנש יאבצ סיסבל השיג שיבכל ךומסב
.תליא :םויס תדוקנ
.ץיקב הז לולסמב לויטמ ענמיהל שי .םימ רטיל 5 תוחפל :םימ

םילמג ליבש ךרואל רבוע ןושארה וקלחבש ירגתא לולסמ והז :ןיינע
הפצמל אוה ךשמהה .ובורב ביכר אוה הז עטק -םחר ילקדל דרויה קיתע
הדירי .בגנה רוזאב ןייפויב תומיהדמה תיפצתה תודוקנמ תחא ,םרמע
לוח ינבאו םיינקלוו םיעלס לש םיביהרמ םיפונ ,תונופצ לחנ ןוינקל
םימב הצחר םויסלו .תונושמ תורוצ םב ולספ םימהו חורהש תוינועבצ
.תליא ץרפמ לש םילולצה

:לולסמה טוריפ
רפסמ ,םחר יבגל דע מ"ק יצחכ דוע םחר לחנ דרומב ךישמהל יאדכ
.םירידא עלס ישוג לש תלופמ וירחאו הפיו רצ קיקנ ךותב תושתכמ
.הרצח תרוצתמ השק ריג יעלסב ןאכ רתחתמ לחנה


לוציפל דע לחנה הלעמב רטמ -100כ הלענו םילקדל הרזחב רוזחנ
עטק והז .םרמע הפצמל הלועה לוחכב ןמוסמה ליבשב ספטנ .םיליבש
רה לא הפי תיפצת ונממש ףכואל עיגנ .דחוימב ךורא אל ילגר הכילה
לולת ליבשב ספטנ ףכואהמ .םרמע שתכמ לש ימורדה וקלח לאו רימא
םע םיאצמנ ונא .םלתשה רבד לש ופוסב ץמאמה .םרמע הפצמ לא
,םיעלס לש סואכ וניתחתמ רטמ 400.המיהדמ תיפצת תדוקנב םיינפואה
.רוחש לוגס ועבצש ינקלווה םרמע רה לוממ ,ןהיגוסל לוח ינבא
ונא .תליא ץרפמ לש לוחכה המורד קחרהו םיבגשנה םודא ירה לוממ
ליבשב קוצמה תפש לע בכרנ ןאכמ .םרמע ידומע לעמ קוידב םיאצמנ
קלחה תא םיזקנמ םילחנ ינש .םיהדמ ףונ וננימימ רשאכ חונ תיסחי
וקלחש תונופצ לחנ דחאה .םרמע שתכמ לש ינופצה
ךכל בל םישל יאדכ .סומכ לחנ ינשהו "םלענה קמעה" םשל הכז ןוילעה
ומכ קוידב שתכמה ינפמ ךופהה ןוויכל תויוטנ הלמל תובכשהש
.השקו תכרפמ איה םודאה ליבשב הטמל הדיריה .בגנה ןופצ ישתכמב
השקה עטקה והז .םילודג םירדלוב ןיב תולילתב דרויה ליבש והז
אל םילפמ ובוחב ןפוצש תונופצ לחנ קיפאל דרוי ליבשה .!!לויטב
.םיינפואה תא םכרד ריבעהל ידכ הלועפ ףותיש םיבייחמה םיהובג
תומודא לוח ינבאב רתחתמה ןוינקב בכרל ןתינ םימיוסמ םיעטקב
רטמ -15כ והבוגש לפמ .יניס חרזמ לש םיפונה תא תוריכזמה
ליבשב לפמה תא ףוקעל תחאה תויורשפא יתש ןאכמ .ונכרד תא םוסחי
ןמוסמה ליבשב ספטל היינשהו תונופצ לחנב ךישממה םודאב ןמוסמה
היצפואב ונרחב ונא .סומכ לחנ לא תדרל ונממו ףכואל רוחשב
וז ומכ הכורא אל ךא השק תילגר הדירי דועב "וניכז"ו היינשה
השיגה שיבכל רבחתמ ליבשהו בכרל היעב ןיא קיפאב .םלענה קמעל
.הברעה שיבכ לא הרצק ךרדה ונממו תיפרגומסיסה הנחתל

הברעה שיבכ לש םיילושב וא ןשיה הברעה שיבכב תליאל רוזחל ןתינ
.שדחה

הפצמ לש קוצמה תפש לע הביכרה רחאלש תורשפאה תא קודבל יאדכ*
םיעטקב בכרל ןתינו ןכתיש םרמע הלעמב תדרלו המורד רוזחל םרמע
לחנ לא דרויה ליבשהמ רתוי חיטבמ ליבש הארנ אוה הרקמ לכבו ונממ
.תונופצ

:תורוקמ

רואל האצוהה ןוחטבה דרשמ ,תוליא לבחו בגנה רה -לארשי ךירדמ
. 1979
- תוליא לבח תירוזאה הצעומה ,סוכרמ םחנמ ,תוליא לבח ףונ רקס
.1979