הווח לחנו קיז ןיעל תונומתל תויבותיכ

קחצי יזח

:1 הנומת

םינבמה דחא תא םיאור הנומתב .'א הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ קיז ןיע רתא
.םיפנעה גג תכימתל שמשש ןבא תוילוחמ יונבה דומע וזכרמבו םילוגעה

:2 הנומת
.ןהכ ףולודור גולואיכראה ידי לע רפחנ רתאה .חרזמ ןוויכל טבמ-קיז ןיע רתא
לארשי ינב הלא ויה םאה ? ומלענ ןאלו בושייה תא ונבש םיבשותה ויה ימ
?ןענכ ץראב לחנתהל ולע םרטב

:3 הנומת
.תרפה תופצפצ תשרוח -ביבש ןיע

:4 הנומת
םינק תשרוח .ןופצמ הריתח סכר עקר לע קיז ןיעו ביבש ןיע לש רבדמה הוונ
םה הלא תונייעמ .םימה תועיבנל תודוה םייקתמה קורי יא םירצוי םילקדו
.םיניצה קוצמ תולגרמלש הבכשה תונייעממ קלח

:5 הנומת
.תדבע תמר לא הלועה ילגרה ליבשב םיספטמ

:6 הנומת
.הווח לחנל ןופצמ תדבע תמר לש ףונה . טפנה ריצ לע םייברעה ןיב

:7 הנומת
.הווח לחנ לש לודגה בגה דיל המקשה תב סוקיפ לש םיטרפה ינשמ דחא
סוכרמ םחנמ .הנאתל והארמב המוד אוהו בגנב רתויב רידנ ינטוב חמצ והז
.תוחרא ןיעב לדג המקשה תב סוקיפ לש ףסונ ץעש ןעוט

:8 הנומת
ידי לע רצונש רצ בזרמ תיתחתב אצמנ בגה .הווח לחנ ןוינקבש לודגה בגה
תירעזמ בגב םימה תומכ 2000 רבמבונב .תונופטש תעב םיקזחה םימה ימרז
לוכי בגב םימה קמוע םיבוט םימיב .רוזאב םייחה ילעבל הבושח ןיידע ךא
םויה תועש בר ךשמבש ךכל תודוה בגב םירמשנ םימה .רטמ 7-ל עיגהל
.תחפוקה שמשה ןיעמ רתסנ אוה