םיראוח לחנ
1 .סמ הנומת.םיראווח לחנ תיתחת לא תדרויה המיהדמה רפעה ךרד
.רקוב הדש תשרדמל הסינכהמ תימורד מ"ק 2 כ הליחתמ