םיראוח לחנ
4 .סמ הנומת."רוצה רעש"ל הסינכה ינפל הדיריה עטק