םיראוח לחנ
5 .סמ הנומתלאמשמ תוכרה ראווחה תועבג לש םיהדמה ףונב תלתפתמ ךרדה
.רקוב הדש תשרדמ הלעמל