השרדמב םיינפוא גוח
יתביבס ךוניחל ןוכית רפס תיב- םיינפוא גוח 

השרדמב םיינפוא גוח 

ישארה ףדל הרזח