תרוחש ןוינקו המלש לחנ - תליא ירה


.מ"ק 43 : ךרוא
.תועש 7 : ןמז
.השק : ישוק תגרד
.גומלא ףוח - ףיר ןולמ : הלחתה תדוקנ

.םינטקה םילפמה לע רבגתהל ידכ תווצ תדובע בייחמ תרוחש ןוינקב סופיטה : הרעה

חרזמ תא דאמ םיריכזמה לוח ןבאב תוניינעמ תורוצתו טינרג יעלס לש םימיהדמ םיפונב רבוע הז לולסמ
.המודקה 'גח לא ברד לש ףיעס איה וז ךרד .החונ תיסחי ךרדבו הנותמ המלש לחנב הילעה .יניס
תעקב לא רפע ךרדב םידרוי .ףכואל לולת סופיט רחאו ,םעבחר לחנל םינופ ,םילמגה תווח תא םירבוע
.תליא הלעמ שיבכ לא םידרויו הכילה ליבשב םיכישממ ןאכמ .ןורשג לחנ לא הביהרמ תיפצתו םעבחר
הדירי .דדור לחנל הינפה דע ןופצ ןוויכב םיכישממו טפנה ריצל םינופו שיבכה םע מ"ק 3 -כ םידרוי
ןוינקב הילעה איה לולסמה לש תרתוכה תלוג .תרוחש ןוינח לא ונתוא ליבות םיטיש יצע ןיב הדמחנ
טעמכ בכרל ןתינ .רטמ 1,200 אוה ןוינקה לש וכרוא .דוסי עלסב רתחתמה רצ קיקנ אוה ןוינקה .תרוחש
."המלש קתעה" ארקנה יגולואיג קתעהב םייתסמ ןוינקה .םינטקה םילפמה טעמל ,ןוינקה לכ תא
ףונב רבוע הז ליבש .ןוינקה תא ופקעש םילמג תוריש ,רבעב שמישש ,םודאב ןמוסמה ליבשב ךישמנ
.תומודא לוח ינבא לש םיהדמ
ןאכמ .םודא ירה לוממש ,הברעה שיבכ לא רשיה ונתוא ליבותש ,תישארה רפעה ךרד לא הרזח הדירי
.תליאב ינופצה ףוחה דע ,ןשיה הברעה שיבכב ,תיבג חור םע ,הביכר לש םיפסונ מ"ק הרשע