ןושבד תמר ךרד ןותחת בקע ןיעל

.מ"ק 28 : ךרוא
.תועש 4 : ןמז
.ינוניב : ישוק תגרד
.ןוירוג ןב תשרדמ : םויסו האיצי תדוקנ
.תילגר הכילה םיבייחמה םירצק םיעטק ובו הכילה ליבשב תינכט הביכר ללוכ לולסמה *


הצוחה רפע ךרדב הלאמש הנפנ מ"ק 10 רחאל .תדבע ןוויכל שיבכב בכרנו השרדמהמ אצנ
ןיצ לחנ לש ןוילעה וקיפא תא הצחנ .תדבע תמר לש קלח איה ןושבד תמר .ןושבד תמר תא
ןתינ .ןדיל'ג ובא םלאס לש םיאודבה ילהאמ הכאוב חרזמ ןופצ ןוויכב רפעה ךרדב ךישמנו
רבוע םילהואל ךומס שממ .ןיצ לחנ לש ינשה ורבעמ השרדמה תאו םיניצה קוצמ תא תוארל
רבעל הנושארה הדיריה .ןותחת בקע ןיע ןוויכל ךישמנ ותיאש קוריב ןמוסמה הכילהה ליבש
תיסחי ליבשה .בטיה ורמתשנש תוקיתע תוסארט ידירש לחנב .הכילה תבייחמ ןושבד לחנ
.בקע לחנל ןושבד לחנ ןיב תימוקמה םימה תשרפ ינפ לע ףולחנ ךשמהב .החונ הביכרהו בחר
.םוהתה יפ לע שממ תוריהזב בכרנו הובג לפמ ינפ לע ףולחנ .םיהדמ הביכר עטק אוה הז עטק
תרדהנ ,תיעבט םימ תכירב .בגנב דמחה תוניפמ תחא יהוז .ןותחת בקע ןיע לעמ תיפצתל עיגנ
הביכרל תנתינ הבורב הדיריה .רוזאב םילייוטמ רתויה תומוקמה דחא והזש אלפ אלו
.לפמה שארל הנופצ טעמ ליבשב תדרל ןתינ םימה תכירבל .ןיעמה לעמ שממ עיגהל רשפאו
רפעה ךרדב השרדמל רוזחנ .הינחה שרגמב םינפואה תא ריאשהל יאדכ עבט תרימש ימעטמ
.תוניטנפרסה ךרד רוזחל איה תפסונ תורשפא .ןיצ הלעמ ךרד תספטמה

הובגה לפמב תופצלו ןושבד לחנל ךומסב קוצמה הצקל עיגהל יאדכ ןמז שיו הדימב : הרעה
קותמ הת סוכב תוכזל ןתינ םלאס לע הבוט חור הרושו הדימב ,ןכ ומכ .ןושבד לחנ לש
.תורושת ולא יא ולצא ריאשהל הרומתבו
.בגנ תמרב םילהאמה לכמ רתויב הפיה םוקמב םקוממ להאמה ,יתעדל