דרנ לחנו הרטפ רוזא - ןדרי(די- גי 'ב םירבד) ...דרז לחנ תא רובענו .דרז לחנ תא םכל ורבעו ומוק התעו"

'98 לירפא - ןדריב םירה ינפוא לויט


תטרופמ רתוי הפמ תוארל הפ ץחל


ינפוא לויט לש ןונכת יבגל ,טיבש הויז םע תושיגפה תחאבש ,ךכב ליחתה לכה
?ןדריב לייטנ אלש המל ,תמאב ."?ןדריל ועסת אלש המל" :הסירתה איה ,םירה
המ םושמ הבושתהו יטרפ ןפואב ןדריל םינפוא ריבעהל ןתינ םאה יתררב רבעב
הצובק רותב םאה ררבל החיטבה הויז ךא ,ילארשי ןוכרד ילעבל תילילש התיה
ם"קתה לש ץראה תעידיל רודמהמ זר ילא םע רשק ונרצי .רושיא לבקנ תנגרואמ
בכר אל םלועמ זר ילא .לולסמה תא יתננכת ומיע דחיו ןדריב םילויט ךירדמו
,םינפואל ירגתא יד לולסמ ,התיה תינכותה דבעידב ךכו ,םירה ינפוא לע
לחנ ןוינקב תדרל ןנכות ןורחאה םויב .ולוכ תא בכרל לכונ אלש יתעדי שארמש
הירוטסיה תמאב היהת תאזו" ונממ םילודג םיקלח בכרל לכונש ןעט ילאש ,דרז
...."םש ורבעי םינפוא םא

םש ,הברע לובגה רבעמ רבעל ונאציו ,בגנה רוזאמ םבור ,םיבכור 10 ונגראתה
דחי לויטה לכ ךשמב ונתוא הווילש יד'גמ םשב ינדרי םילויט ךירדמל ונרבח
םירדנט ינש לע וסמעוה דויצה ראשו םינפואה .רמוע םשב דמחנו ריעצ רטוש םע
התשע ,םינפלמ הרטשמ תדיינ םע ךכו ,ןמזה לכ ונילא םידומצ ויה םה םגש
.ןוזמ תונקל הבקעל הכרד תא הריישהתוצובק לש ןנוחטב יבגל דאמ םיצוחל - םיירהנב ןוסא זאמ הארנכ ,םינדריה
לע העונתב דומצ יתרטשמ יווילל "וניכז" ללכ ךרדבו ןדריב תוילארשי
.םיישארה םישיבכה

ןמז ותואב .םיאבה םימיה תששל ןוזמ יזגרא ונינקו תונח לע ונרעתסה הבקעב
היהש םוקול תחר יזגרא ינשו תוריפו תוקרי הנק ,הצובקה ירבחמ דחא ,וילימא
ימ לכל ונקלח לויטה לכ ךשמב .הביכרה ךלהמב יטגרנא ןוזמ רותב שמשל רומא
.תומכה לכ תא לסחל ונחלצה אלו םוקול תחר ונכרדב הרקנש

רבכו רקוב תונפל עבראב ומכשה .סומע תויהל ןנכות לויטה לש ןורחאה םויה
לא הנופצ ונעסנו ,םינמזב ודמע םינדריה םעפה - ונילא רבח סובינימה שמחב
.יארקמה דרז לחנ םע ההוזמה אסח לא ידאו ןוינקמ"ק 80 -כ וכרואש רידא לחנ .דרז לחנ לש יברעה םשה והז אסח לא ידאו
םודא ירה ןיב יפרגופוטה לובגה תא הווהמו חלמה םי לא רבדמה תמרמ דרויה
רדהנ ,םישרמ ןוינקל ךפוה דרז לחנ םינורחאה מ"קה 30 -ב .באומ ירה ןיבל
םיל הנשל םימ ק"מ ןוילמ 23 -כ םירזמ דרז לחנ יכ םיכירעמ .םימ אלמו
ונצלאנש ךכ ,קיפאה תיתחת לא החונה הדיריה תא ריכה קוידב אל יד'גמ .חלמה
ךרדב .םירדלוב לש רוזא ךרד רחאו לולת ןורדמב תילגר הדיריב העש זבזבל
וטיבהו םהניע ופשפש םיוודבה .םיוודב לש םילהאמ רפסמ ינפ לע ונפלח
תא יתלאש .ידאול תדרל םישקעתמה םינפוא יבכור 10 לש הריישה לא ןוהמתב
םינפואה םע בכרל היהי ןתינ םאה ,םהינפ לע ונפלחש םינקזה םיוודבה דחא
דחי ונכשמהו םיוודבהמ ונדרפנ .רובעל היהי ןתינ לגרב קרש בישה אוהו לחנב
םימרוז םימ ובו ידאוה קיפאל ונעגה ףוס ףוסו תילגר ונתוא הווילש רמוע םע
היה ןתינ הפונת טעמ םע .רצקו םיהדמ עטק היה הז .ץצח לש םיחטשמ ינפ לע
ןיעמ ויה םילדפהו מ"ס 30 -כל עיגה םקמועש םימרוזה םימה ךותב בכרל
ידאו ךותב םידרויה םינפואב תוזחל האלפנ הנומת התיה וז .םינטק םיטושמ
םיימיטפוא ונייהו רקוב תחוראל ונרצע .ךומריה תא ריכזה הז עטקבש ,קומע
ובש עטקל ונעגה ןותמה עטקה רחאל .וקדצ רבתסמ םיודבה ךא .ךשמהה יבגל
.ינשמ ןוינק ךותל םינטק םילפמ לש הרדסב דריו םירדלוב ןיב לתפתה לחנה
תא דיל דימ םיינפואה תא ונדרוה .םלוכ ןיב הלועפ ףותיש ךירצה רבעמה
.ףצוק לפמ תיתחתךות בכרל ןתינ היה םירצק םיעטק ,תיטיא התיה תומדקתהה
םיעלס ינפ לע םינפואה תאשל היה ךירצ ראשבו רידא ץמאמ תעקשה ידכ
רתויב "לקה" ביתנה תא רוחבל .םינטק םילפמ ךותבו םיקלקלח
םיאלפנ םירויצ םע לוח ינבא לש תוריק .שממ לש ןוינקל ךפהנ ידאוה .רבעמל
םימח םימ לש תועיבנ ינפ לע ונפלח .םידדצה ינשמ ונילע ורגס םהילע
םיבוט םירק םימ לש תועיבנו םימודא םיחטשמ ינפ לע םיקוצמהמ ודריש
.ףקשנש םימשה ספ תא ורטעש םילקד וחמצ ןוינקה תוריקב .היתשל דאמ
ידכ םרזה ךותב םינפואה תא רורגל טושפ יתלחתה םיוסמ בלשבו םדקתהל ונכשמה
רואב לחנהמ תאצל חילצנ אלש שושחל ונלחתהו הלכ ונחוכ .היגרנאב ךוסחל
-ה תרזעב קר .םויהg.p.s ונל ורתונו הפמה לע ונמוקמ תא רתאל ונחלצה
הפיל ךפהנ אוה ןוינקה דרומב ונדריש לככ .םויסל דע םיטעמ אל םירטמוליק
ונל ורמגנ - המודא לוח ןבא ךותב רתחתמ לחנה ןורחאה קלחב .רתוי םיהדמו
ידכ ןוינקב הלעש יד'גמ תא ונשגפ צ"החא עבראב ךרעב .תולעפתהה תולימ לכ
םימדקתמ ונא דציכ תוארל ןימאה אל אוה ףא .גאד טושפ רוחבה - ונתוא שפחל
רידא עלס .ריהמו קזח היה תומוקמ רפסמב םרזה .ןוינקה ךותב םיינפואה םע
אלא הרירב התיה אלו קזחה םרזה ךותב ויתחתמ קר רבעמ ריתוהו הלעמלמ לפנ
.עותעת קר היה הז ךא ,לחנה לש ףוסה תא ונשגרה .םרזב םיינפואה םע ףרגהל
ונאצי ןורחא רוא םע .רמגהל ברסמו ךשמנו ךשמנ ןוינקהו לוקיע דועו לוקיע
יפאס-א תומדא תייקשהל דרז לחנ ימ תא הכילומה םימ תמאב םייתסמה ןוינקהמ
.ונל וניתמהש םיבכרל ונרבחו

ללה ריש יתאצמ ,1949 תנשמ לשא .צ.בו גומלא הדוהי תאמ 'םודס לבח' רפסב
תעקב לש סולינה ,דרז לחנ והנה ,הנה" : דרז לחנ לש ודובכל בתכנש ןטק
,הב םילקדה תורעי תא הבירו חפיט רשא ,זא ינמ היתודש תא הוורה רשא ,רעוצ
תריש תא רש רשא ,ןומירו תיזו ןפגו הנאת ימרכ ,ןומסרפא ינגו רב תודש
לחנ .ונצראב ונתמדא לע ונבשי תע ,םדקמ םימיב ,םירבעה ידליל וימסק
םירצמ ילוע לש ריעצה רודה תא תרבחמה ,הקיתע תרשרשב הילוח ,םימודק
..."ןויצ תביש רוד ,ונא ונרוד םע ןענכ ישבוכו

םויה םיארנה ,וללה םירבדה ןיבהל ןתינ ,הז לחנ לש רדההו יפויה לומ לא
המ .ץראב םייק אל דרז לחנ תמגודכ ןוינקש תודוהל ךירצ ךא ...טעמב םימימת
.רתוי קורי ןכשה לש אשדה תושעל

.לחנב בכרל ןתינ ותעדלש ןעט זר ילא דציכ ןיבהל השקו ,עצבמ היה הז ןכא
.וילע ונסעכ אל ךא ,תאז רמול היה לוכי ,הביכרב הסנתה אלש םדא קר השעמל
.הילע רוזחי והשמ םא קפסש ,היוח התיה וז

תוריהמב ונגראתה .הלילב רשעב רגסנש לובגה רבעמל עיגהל םירומא ונייה
ןיבל ונניב ודירפה העיסנ לש מ"ק 200 -כ .םיבערו םישתומ סובינימל ונסטו
ונעגה ןינע לש ופוסב .ןמזב עיגהל קיפסנש ןימאהל היה השקו לובגה רבעמ
רבכ ילארשיה דצב ךא ,ץמאתהל םינכומ ויה דוע םינדריה .םיעשתה הקדב שממ
...התיבה וכלה

הדומצ הרימש תחת ,הבקע למנל תימורד ,גניפמקב הליל דוע רובעל ונצלאנ ךכ
טילחהל יאשר קוידב אל התא תילארשי הצובק רותב ,בוש .םינדרי םירטוש לש
םינדריה תמאבש דוע המו חכותהל חכ הברה ונל רתונ אל .הלילב ןולת ןכיה
.םיצוחל טעמ יכ םא ,םידמחנ דאמ

המישמ יהוז ךא ,תרחמל העסה ונל ןגראל הצלאנש ,הויז תא טעמ "ונעגש"
םג תוארל ןתינ םילולצ םימיבש ,ונלש בגנה לא ונרזח ךכ .הרובע הטועפ
תעדל יתוא ןרקס דימתו קפואב תפקשנ םודא ירה לש הרידאה המוחה תא השרדמהמ
.יתלבק ךכל תיקלח הבושת ? הלאה םירהה ךותב רתתסמ המ


קחצי יזח
רחא ןפואבישארה ףדל הרזח