put here AGAIN your title

                      סלטאה ירה לא - "רחא ןפואב"
 
  האלה ךישמהל ,הרייעל רוזחל םוקמב ,םילוכי ,םהידיב םהיתותעש םינקתפרה"
  תוזוחמו םיפויב םימיהדמ םיפונ תוצחל ,הובגה סלטאה בג לע תספטמה ךרדב
 ךות יתלקתנ הז טפשמב ."ןטק זוחמ רפכ - לישלמיאל עיגהלו ,םימוסקו םיחדינ
 הצק רפסב יתשפח ."לייטמל ךירדמ - וקורמ" ליפסירק םיסינ לש רפסב האירק
 יביטקרטא היהיש ,ןה הזכ לולסממ תושירדה .וקורמב הביכר לולסמ ןונכתל טוח
   רפע יכרדב יוצר ,תודיריו תוילע לש םיעטק לולכי רמולכ ,הביכר תניחבמ
  רובעי אוהש יתיצר ,ןכ ומכ .חבושמ הז ירה ,םינבאב הברמה לכו ,תושבושמ
     םיבשותה םהש ,םירברבה םירפכ ךרד ,םירייותמ אלו םיחדינ םירוזאב
 ןכו ןוזמו םימב דייטצהל ,ונל ורשפאי הלא םירפכ .סלטאה ירה לש םייטנתואה
 םסק ,הילא העיגה םרט תינרדומה היצזיויליצהש תדחוימ תוברת םע שגפמה םצע
                                 .דאמ
 ,תורפסב הריבנ 1900000,: לש מ"נקב תופמב הליחתבו ,תופמב הקימעמ תולכתסה
  ריצ תריחבל יתוא האיבה הביכרה תיוזמ תיטנוולר היצמרופניא תקפסמ הניאש
 תנכושה תלדימ הריעהמ ליחתהל התיה תינכותה .םיהובגה סלטאה ירה תא הצחיש
  המש ןאכמו) ןוכיתה סלטאה ירה סכרל הובגה סלטאה ירה סכר ןיבmiddle), 
  תוכזב דאמ תמסרופמ וז הריע - לישלמיא זוחמה תריע לא רפעה ךרדב ךישמהל
           .רבמטפס שדוחב הנש ידימ הב ךרענש ,ןיסוריאה לביטספ
 תא תוצחל םשמו רב המלש לש ורישמ םסרופמה ה'עדותה ןוינק לא תדרל לישמיאמ
 םא ,ךשמההו .סלטאה לומ ירהל תיגלופרומואיג הניחבמ ךיישה ור'עס לב'ג סכר
  -כ הפמה לע כ"הס .הרהס רבדמ לא תקשונה הרוגז ריעה לא עיגהל חכ היהי
  יתחנה ךא ,הרורב קוידב התיה אל םתוריבעש ,רפע יכרדב הביכר לש מ"ק 650
       .תולוח ירוזא טעמל ,ורבעי םיינפואה רובעי פי'גש םוקמ לכבש
 
                   : ןלשימ לש הפמה ךותמ לולסמה תפמ
 
 
 
 
 
 
 
 
   יתיוויקו םירסח ויה םיטרפ הברהש דוחיבו תצקמב "עגושמ" הארנ ןויערה
 םכותמש םיבכור הנומש לש הצובק הנגראתה .העונת ידכ ךות םתוא גישהל לכונש
  בגנ תמר ס"נתמ לש תוסחה תחת לעופה "רחא ןפואב" םירה ינפוא גוחמ העברא
   הכנ ,תיברק הסדנה ןיצק ,יפסכ רינ םהניב .םיינופצ 'הרבח העברא דועו
  םדנט ינפוא לע ונבכר ינאו רינ .היאר דירשו םידי תופכ יתש עוטק ,ל"הצ
    .םדנט ינפוא רוצייב החמתמה הרבח - "הנטנס" תרבח ידי לע םירצוימה
   .םתוא וננכתש םיאקירמאה םיסדנהמה לש ריהזמ ינכט גשה ןה הלא םיינפוא
  תולגוסמ םישנא ינש לש לקשמ תואשונה תוכורא םיינפואש ןימאהל השק טושפ
 תויארונ תודיריב תוטבחה תא גופסלו רובעל השקתי פי'ג םגש ,םיכרדב רובעל
  ךירצ .לודג ינכטו יזיפ רגתא התיה םדנטה לע הביכרה ירובע .ונדרי ןהבש
 לודג אוה יוגיהב ליעפהל ךירצ "גהנ"הש חכהו םיבכורה 2 ןיב םואיתל עיגהל
    ןב אוה רינ ,יל עודיש המכ דע .תודיחי םינפואב בכור לש הזמ הברהב
      .וזכ תיזיפ הלבגמ םע הלאכ םינפוא תועסמל אצויה םלועב םידדובה
 רוצי ומכ - רפכה לכל היצקרטא וויה םדנטה ונרבעש ירברב רפכ לכב ,בגא ךרד
                           .רחא בכוכמ עיגמה
   ראשב רינל עייסל ,הביכרה דבלמ ,היה הדיקפתש ירעיה לעי התוולתה רינל
                                .ןמזה
         .ךרדה לא טסוגוא ףוסב ונאצי תכשוממ תונגראתה רחאל ךכו
 הארנ המ םושמש ,הקנלבזקב 5 -ה דמחומ הפועתה הדשב תואלת הברה רחאל ונתחנ
 ונסמעה ךורא חוקימ רחאל ."ער םויב תורטע" ותוא רידגה ה'רבחה דחאו ,ןטק
   רחאל ונתואוליבוהש ,סדצרמ תוינומ יתש בג לע םינפואהו דויצה יררה תא
 לעמ רטמ 1400 -כ לש הבוגב תנכושה תלדימ לא ,תועש 7 -כ לש תפרוטמ העיסנ
                               .םיה ינפ
   םיליגר ונאש המ תמועל םינוש םה וקורמב םינמזהו םיקחרמה תולקס ללכב
   .םיררהה םירוזאב דוחיב םירצ םישיבכהו םילודג םיקחרמה .הנטקה ונצראב
   הוולי אוהש וננכית הליחתבש - אפטסומ םשב גהנ םע פי'ג ונרכש תלדימב
 ןה רתויב ינויח אוהש ונבה ןמזה ךשמב ךא ,לישלמיא דע ןושארה עטקב ונתוא
 ילרגטניא קלחל ךפה אפטסומו - םישקה חטשה יאנת לשב ןהו הרצ תעשב ץוליחל
                     ."שירכה" יוניכל הכזו תווצהמ
  ירה לש םימוסקה םיפונה ךרד רבע לישלמיאל תלדיממ לויטה לש ןושארה קלחה
 ,העתפה ונליבשב התיה וזו םימרוז תורהנ ךרואל הלתפתה ךרדה .הובגה סלטאה
 ,וזנזיט - ומכ םירזומ תומש .תכלמ םהב רצע ןמזהש םירברב םירפכל תונייבו
  .תיברעה ןמ ןיטולחל הנושה תירברבה הפשה לש םילילצ - וגפנא ,אסומ טיע
  םג םיתיעל ךא ,הפשה םע והשכיא "רדתסהל" לכוא תיברע רבוד רותבש יתיויק
  תפשו םינפה תועבה ונלזמל .םהל תונבומ ויה אל תיברעב תוירטנמלא םילימ
  םישנאכ ולגתה םירברבה .ןמגרותמכ שמיש אפטסומ ןכו ,תודבוע דימת םידיה
   םיחדינה םירפכב בבותסהל ונששח אל דחא עגרלו דאמ םייבבל ךא ,םיטושפ
                                .רתויב
 תא תצקמב םיריכזמה םירידאו םיהובג םיצע - יטנלטא זרא תורעי ךרד ונרבע
 םירברבה תא םישמשמ הלא םיצע .(ריכהל קיפסהש ימל ךורב לב'ג) ןונבלה יזרא
  תומרעב םיסומעה םידרפ תחרוא ךרדב שוגפל אוה חיכש הזחמו הקסהלו הינבל
    תיאקורמה הלשממהה החתפ תורעיה לע ןגהל ידכ .תונורדמב ובטחנש םיצע
                .םייקה לע הרימשו שדחמ רועיי לש תומזויב
  ונרזחש ונשגרה .תודבועמ תוקלחב םיפקומו טיט ינבלמ םייונב ויה םירפכה
   לכה ,תוינוכמ ןיאש טעמכו למשח אל ,םיתבב םימרוז םימ אל .ןמזב הרוחא
                                .טושפ
 םירפכה ןיב ןוזמה ירצומ תא תואשונה תויאשמ ויה ורבעש םידיחיה בכרה ילכ
                              .קושה ימיל
   תועשב םוי לכש ןוויכמ ,םירברבה לש םיתבה ךותב ,םירפכב ונשי תולילב
   ,םיריהב םימש רקובב תרחמלו תדרל לחה םשגו םירדקתמ ויה םימשה םירהצה
  ונייה אלו לויטה לכ ךשמב המצע לע הרזח וז תימילקא העפות .םשג םירהצבו
  ךותב ןושיל היווח טלחהב התיה וז .הניש דויצו שובל תניחבמ ךכל םיכורע
    לככ .ענענה חוחינב קותמה התה תא תותשל דוחיבו הלאה םינטקה םינבמה
 ךפשנה התהו הובג רתוי דחוימה ןקנקה תא םירמ אוה ךכ ,ןמוימ רתוי גזומהש
 יקסיוה" הנוכמ התה םניחל אל .הריב לש ומכ ףצק רצוי תיכוכזה סוכ לא לעממ
                             ."םירברבה לש
   םה הלאו "חולש" םשב םמצעל םיארוק סלטאה ירהב םייחש ,םירברבה םיטבשה
   יאקורמה לכאמה אוהש ןי'גאטו סוקסוק םתיא ונלכא ."םייתימאה םיחולש"ה
     .תדחוימ הרוצ לעב סרח ריס ךותב תוקרי םע לשובמה ףוע - ימואלה
 לש יאקורמה לכואה אל הזו - רישע אל אוה םירברבה לש ןוזמה לס יללכ ןפואב
 םירפכב םימייק אלש עפשלו ינועבצ לכואל ונתוא וליגרהש ץראב וקורמ יאצוי
  ררבתה רתוי רחואמ ,ונאצמ אלו לפאלפ וקורמ לכב ונשפח בגא ךרד .םירברבה
  רות ןימזהל ךירצו סומוח השיגמה ינונבל הילעבש הדעסמ שי הקנלבזקבש ונל
                           ...שארמ םימי 10
 
               : הובגה סלטאב ךרדה לש 150000,: הפממ עטק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   םיסוכמ רטמ 2000 -כ לש הבוגב ןכושה ןודרית ומכ םיהובג רתויה םירפכה
 .ןוציחה םלועהמ תועובש 3 -כ םיקתונמ םיתיעלו ףרוחב גלש הבוג רטמ ינשכב
   זעה רוקב תועובש םיריבעמו םהיתבב םיבשוי הלאה "םיחולשה" תא ןיימדל
 - םייצובו םיקלקלח םיעטקו םימרוז םיקיפא ךרדב וניצח .הת ינקנק םילסחמו
 רבכ איהש ,לישלמיא לא ונעגה הביכר ימי 5 רחאל ךכ .הביכרל םיטסטנפ םיעטק
  לביטספה תא .ןולמב ונחראתה .םהב ונרבעש םירפכל תיסחי "תינרדומ" הריע
      .טילזיט ,םיבורקה םימגאה ינשמ דחא לא ונבכרו םייעובשב ונמדקה
   ךרד רי'עניט לא תדרויו סלטאה תא הצוחה תישארה ךרדב ונכשמה לישלמיאמ
    תודשה ,ומלענ םיזראה תורעי ,רתוי ירבדמ השענ ףונה .ה'עדותה ןוינק
 ,ירברב רפכ ינפ לע ונפלח םעפ ידימ .ידאוה ךרואל ינחרז קורי ספל וקמטצה
            .ונירחא תפרוטמ הצירב םיחתופ ויה םידליה לכ דימו
ונרבעו ונכשמה .פי'גה דבלמ חטשב הסחמ םוש היה אל ךא ,םשג תדרל ליחתה בוש
 תיפצת ףכואהמ ...(יזיט ףכואל םיארוק םירברבה ) רטמ 2700 לש הבוגב ףכוא
    ימוקמ העור ונרבע .הטמ םיחנוצה םירידא םיקוצמו םינוינק לש תממהמ
   תומצע תקסרמ הדירי ףכואהמ .םמחתהל הסינו ,ףסאש םיחישמ הרודמ קילדהש
                                ךרואל
 . ללקל קיספה אל (םהניב ונחנא) םיעוזעז ימלוב אלל בכרש ימש ,מ"ק 10 -כ
  ירברבה לש העצהה תא ונלבק סוסיה הברה ילבו ירברב רפכל ונעגה הכישח םע
                  .(םדאל רלוד 2) ולצא חראתהל ןושארה
 
      (םישנא ושוריפ תירברבב טיע) ינאה טיע םירפכה ךרד ונרבע תרחמל
   ןוינק לעמ שממ בצינה תומודא טיט ינבלמ יונבה הפי רפכ - תשוטאטמאטו
  תא הצוחה רפע ךרד תלתפתמ וכרואלו רתוי ליוטמ ה'עדותה ןוינק .ה'עדותה
  שוגפל ןתינ ללכ ךרדבו - רצו יקוצמ אוה ןותחתה וקלחב .םעפ ידימ קיפאה
  תודעסמ וחתפב .םייכנאה עלסה יחטשמ לע סופיטב םחוכ תא םיסנמה םיספטמב
 םילקד .תינועבצו הפי רבדמ תאנ ךרואל האלה ונכשמה ונחנאו םיריית ינומהו
  ה'עדותה תא ךפוהש המ הז - םימ הברהו םימודא טינרג יעלס עקר לע םיקורי
       .הרהס - לודגה רבדמה לא םיברקתמ המורד ןאכמש דוחיבו ,הפיל
 
   םג ךליאו ןאכמ .ור'עס לב'ג תיצח עסמה ךשמהל ונגראתהו ונחנ ר'עניתב
 .הובגה סלטאה ירהמ חדינ רתוי דוע אוה הז רוזא .ךרדה תא ריכה אל אפטסומ
 - הלודג תחא הריעו םירפכ טעמו (יניסב ינאריפ לב'ג תא ריכזמ) םיהכ םירה
  ןושארה םויב .הז רוזא לע היצמרופניא יתאצמ אלו טעמכ םירפסב .ןוינקיא
   ,םינאת ,םיחופת - ןטק ןדע ןג שממ הפי ןתסובל ונעגה תכרפמ הילע רחאל
 תומירעל ןסחמ היהש רדחב ונחראתה .דאמ םידמחנ םירברבו םיתב רפסמ .םידקש
  רחאו יתמר רוזא ךרד ונכשמה תרחמל .ץוחב ןושיל ונפדעה ונבור ןכלו לצב
  - ןוינקיא הנטקה הריעה לא ונעגה תודבועמ תוקלחו םינטק םירפכ רפסמ ךרד
                         .ור'עס לב'ג לבח תריב
  .הלוק וניתש הבש ןטקה הפקה תיבבש הדבועה דבלמ הילע בותכל המ ןיא הברה
  ןיעמ - חנזומ דאמ הארנש ישארה בוחרב השעמ ספאב וכלהתה תויבלגב םירברב
       .רטמ 2570 לש הבוגל ואשנתהש תוגספ הילעמש הנטק םיאפר תריע
    הגספה לא תילגר ונספט .תוגספה תחא תולגרמל ונינחו ךרדה םע ונכשמה
  ףונ .רבע לכל םיהכ םירהו םיסכר לש עורפ ףונ .יאדכ היה ץמאמהו הבורקה
 מ"ק 11 -כ לש ךרואל הכשמנ ור'עס לב'גמ הדיריה .דוה אלמ ךא היחמצמ ףושח
  םירושימה לא ךרדה םע ונכשמה םשמו םיעלסו םיקוצמ לש ףונב ,םילותיפ לש
  תפוס םואתפו - גניפמק ןוינחב ונחראתה .ןירזאת הריעה לא ונתוא וליבוהש
  לכ ונתוא ףדרש םשגה .תועש 3 -כ ךשמב הצרא ךתינ תופעלז םשגו הזע םיקרב
   לע רתי שגרתה אל םיאקורמהמ דחא ףא .הרהסה ילושל ןאכל םג עיגה לויטה
          .ונלסיחש לכואה תויומכב עיתפהל ונחלצה ונחנאו הדימה
    הרוגז ריעל דע ירבדמ רוזא ךרד הביכר לש םיימוי ונל ורתונ ןירזאתמ
   עטק םויסל ףסכנ םש התיה רבכ הרוגז םישנאהמ קלחל .ערד ידאוב תנכושה
             .םילק אל םיאנתו םישיתמ םימי 10 רחאל ,הביכרה
  רוזאל רתוי המד רבדמהו םשגה יממ ווקנש םינטק םימגא וניצח הרוגזל ךרדב
  .וינינ לא תארקנש העפותה לע ועמש םיימוקמהש חוטב אל הרקמ לכב .תוציב
 ונפלחש םיאודב ןיעמ םידוונ רפסמ טעמל היסולכוא תניחבמ קיר יד היה רוזאה
                              .םהינפ לע
 םג איהש ונעדי ,ןופצמ ונילא הברק םיקרב תפוס בושו הנישל ונגראתה הלילב
  ךות לא ונקחדנ ונלוכו תדרל זע םשג לחה תוצח תוביבסב ןכאו ונילא עיגת
  ונאציו קזח ןואש ונעמש ףטוש םשג לש םייתעשכ רחאל .םשגהמ רתתסהל פי'גה
      .בגנב ונלצא ומכ קוידב ןופטש - םימ םרז ונדילש קיפאה ,הצוחה
  םיחיחצ תודמאח ירושימ ינפ לע ונפלחו חונ יד ףכואב תחאר לב'ג תא וניצח
  ןיב םידירפמ מ"ק 90 -כ לכה ךס .הרוגז לש רבדמה תאנ לא ונתוא וליבוהש
 רקיעב תשמשמ איהו הבש תוהובגה תורוטרפמטב תנייטצמ הרוגז .הרוגזל ןירזאת
              .תיאקורמה הרהסה ךות לא םילויטל קוניז סיסבכ
  הכירב םע ןולמ ונאצמש דוחיבו ונמצע תא וניצמ ידש ונשגרה הביכר תניחבמ
 לש םיעובש רחאל ,ונל עיצהל הרוגזל שיש רתויב בוטה רבדכ התלגתהש הלוחכ
                        .תולקלקע םיכרדב הביכר
 
   דוחיב םירה ינפוא ילויטל רידא לאיצנטופ איה וקורמש יל הארנ םוכיסל
 .םתוא םיצוחה םיליבשהו רפעה יכרד עפש לע הובגה סלטאה לש םיררהה םירוזאה
      .לארשימ םירייתל היסולכואה לש םחהו דהואה סחיה ךשמיו ןתי ימ
 
 
 
 
 
2