סלטאה ירה - וקורמ
2 לולסמ

1 לולסמ


האלה ךישמהל ,הרייעל רוזחל םוקמב ,םילוכי ,םהידיב םהיתותעש םינקתפרה"
תוזוחמו םיפויב םימיהדמ םיפונ תוצחל ,הובגה סלטאה בג לע תספטמה ךרדב
ךות יתלקתנ הז טפשמב ."ןטק זוחמ רפכ - לישלמיאל עיגהלו ,םימוסקו םיחדינ
הצק רפסב יתשפח ."לייטמל ךירדמ - וקורמ" ליפסירק םיסינ לש רפסב האירק
יביטקרטא היהיש ,ןה הזכ לולסממ תושירדה .וקורמב הביכר לולסמ ןונכתל טוח
רפע יכרדב יוצר ,תודיריו תוילע לש םיעטק לולכי רמולכ ,הביכר תניחבמ
רובעי אוהש יתיצר ,ןכ ומכ .חבושמ הז ירה ,םינבאב הברמה לכו ,תושבושמ
םיבשותה םהש ,םירברבה םירפכ ךרד ,םירייותמ אלו םיחדינ םירוזאב
ןכו ןוזמו םימב דייטצהל ,ונל ורשפאי הלא םירפכ .סלטאה ירה לש םייטנתואה
םסק ,הילא העיגה םרט תינרדומה היצזיויליצהש תדחוימ תוברת םע שגפמה םצע
.דאמ
,תורפסב הריבנ 1900000,: לש מ"נקב תופמב הליחתבו ,תופמב הקימעמ תולכתסה
ריצ תריחבל יתוא האיבה הביכרה תיוזמ תיטנוולר היצמרופניא תקפסמ הניאש
תנכושה תלדימ הריעהמ ליחתהל התיה תינכותה .םיהובגה סלטאה ירה תא הצחיש
,( המש ןאכמו) ןוכיתה סלטאה ירה סכרל הובגה סלטאה ירה סכר ןיב
תוכזב דאמ תמסרופמ וז הריע - לישלמיא זוחמה תריע לא רפעה ךרדב ךישמהל
.רבמטפס שדוחב הנש ידימ הב ךרענש ,ןיסוריאה לביטספ
תא תוצחל םשמו רב המלש לש ורישמ םסרופמה ה'עדותה ןוינק לא תדרל לישמיאמ
םא ,ךשמההו .סלטאה לומ ירהל תיגלופרומואיג הניחבמ ךיישה ור'עס לב'ג סכר
-כ הפמה לע כ"הס .הרהס רבדמ לא תקשונה הרוגז ריעה לא עיגהל חכ היהי
יתחנה ךא ,הרורב קוידב התיה אל םתוריבעש ,רפע יכרדב הביכר לש מ"ק 650
.תולוח ירוזא טעמל ,ורבעי םיינפואה רובעי פי'גש םוקמ לכבש


יתיוויקו םירסח ויה םיטרפ הברהש דוחיבו תצקמב "עגושמ" הארנ ןויערה
םכותמש םיבכור הנומש לש הצובק הנגראתה .העונת ידכ ךות םתוא גישהל לכונש
בגנ תמר ס"נתמ לש תוסחה תחת לעופה "רחא ןפואב" םירה ינפוא גוחמ העברא
הכנ ,תיברק הסדנה ןיצק ,יפסכ רינ םהניב .םיינופצ 'הרבח העברא דועו
םדנט ינפוא לע ונבכר ינאו רינ .היאר דירשו םידי תופכ יתש עוטק ,ל"הצ
.םדנט ינפוא רוצייב החמתמה הרבח - "הנטנס" תרבח ידי לע םירצוימה
.םתוא וננכתש םיאקירמאה םיסדנהמה לש ריהזמ ינכט גשה ןה הלא םיינפוא
תולגוסמ םישנא ינש לש לקשמ תואשונה תוכורא םיינפואש ןימאהל השק טושפ
תויארונ תודיריב תוטבחה תא גופסלו רובעל השקתי פי'ג םגש ,םיכרדב רובעל
ךירצ .לודג ינכטו יזיפ רגתא התיה םדנטה לע הביכרה ירובע .ונדרי ןהבש
לודג אוה יוגיהב ליעפהל ךירצ "גהנ"הש חכהו םיבכורה 2 ןיב םואיתל עיגהל
ןב אוה רינ ,יל עודיש המכ דע .תודיחי םינפואב בכור לש הזמ הברהב
.וזכ תיזיפ הלבגמ םע הלאכ םינפוא תועסמל אצויה םלועב םידדובה
רוצי ומכ - רפכה לכל היצקרטא וויה םדנטה ונרבעש ירברב רפכ לכב ,בגא ךרד
.רחא בכוכמ עיגמה
ראשב רינל עייסל ,הביכרה דבלמ ,היה הדיקפתש ירעיה לעי התוולתה רינל
.ןמזה
.ךרדה לא טסוגוא ףוסב ונאצי תכשוממ תונגראתה רחאל ךכו
הארנ המ םושמש ,הקנלבזקב 5 -ה דמחומ הפועתה הדשב תואלת הברה רחאל ונתחנ
ונסמעה ךורא חוקימ רחאל ."ער םויב תורטע" ותוא רידגה ה'רבחה דחאו ,ןטק
רחאל ונתואוליבוהש ,סדצרמ תוינומ יתש בג לע םינפואהו דויצה יררה תא
לעמ רטמ 1400 -כ לש הבוגב תנכושה תלדימ לא ,תועש 7 -כ לש תפרוטמ העיסנ
.םיה ינפ
םיליגר ונאש המ תמועל םינוש םה וקורמב םינמזהו םיקחרמה תולקס ללכב
.םיררהה םירוזאב דוחיב םירצ םישיבכהו םילודג םיקחרמה .הנטקה ונצראב
הוולי אוהש וננכית הליחתבש - אפטסומ םשב גהנ םע פי'ג ונרכש תלדימב
ןה רתויב ינויח אוהש ונבה ןמזה ךשמב ךא ,לישלמיא דע ןושארה עטקב ונתוא
ילרגטניא קלחל ךפה אפטסומו - םישקה חטשה יאנת לשב ןהו הרצ תעשב ץוליחל
."שירכה" יוניכל הכזו תווצהמ
ירה לש םימוסקה םיפונה ךרד רבע לישלמיאל תלדיממ לויטה לש ןושארה קלחה
,העתפה ונליבשב התיה וזו םימרוז תורהנ ךרואל הלתפתה ךרדה .הובגה סלטאה
,וזנזיט - ומכ םירזומ תומש .תכלמ םהב רצע ןמזהש םירברב םירפכל תונייבו
.תיברעה ןמ ןיטולחל הנושה תירברבה הפשה לש םילילצ - וגפנא ,אסומ טיע
םג םיתיעל ךא ,הפשה םע והשכיא "רדתסהל" לכוא תיברע רבוד רותבש יתיויק
תפשו םינפה תועבה ונלזמל .םהל תונבומ ויה אל תיברעב תוירטנמלא םילימ
םישנאכ ולגתה םירברבה .ןמגרותמכ שמיש אפטסומ ןכו ,תודבוע דימת םידיה
םיחדינה םירפכב בבותסהל ונששח אל דחא עגרלו דאמ םייבבל ךא ,םיטושפ
.רתויבתא תצקמב םיריכזמה םירידאו םיהובג םיצע - יטנלטא זרא תורעי ךרד ונרבע
םירברבה תא םישמשמ הלא םיצע .(ריכהל קיפסהש ימל ךורב לב'ג) ןונבלה יזרא
תומרעב םיסומעה םידרפ תחרוא ךרדב שוגפל אוה חיכש הזחמו הקסהלו הינבל
תיאקורמה הלשממהה החתפ תורעיה לע ןגהל ידכ .תונורדמב ובטחנש םיצע
.םייקה לע הרימשו שדחמ רועיי לש תומזויב
ונרזחש ונשגרה .תודבועמ תוקלחב םיפקומו טיט ינבלמ םייונב ויה םירפכה
לכה ,תוינוכמ ןיאש טעמכו למשח אל ,םיתבב םימרוז םימ אל .ןמזב הרוחא
.טושפ
םירפכה ןיב ןוזמה ירצומ תא תואשונה תויאשמ ויה ורבעש םידיחיה בכרה ילכ
.קושה ימיל
תועשב םוי לכש ןוויכמ ,םירברבה לש םיתבה ךותב ,םירפכב ונשי תולילב
,םיריהב םימש רקובב תרחמלו תדרל לחה םשגו םירדקתמ ויה םימשה םירהצה
ונייה אלו לויטה לכ ךשמב המצע לע הרזח וז תימילקא העפות .םשג םירהצבו
ךותב ןושיל היווח טלחהב התיה וז .הניש דויצו שובל תניחבמ ךכל םיכורע
לככ .ענענה חוחינב קותמה התה תא תותשל דוחיבו הלאה םינטקה םינבמה
ךפשנה התהו הובג רתוי דחוימה ןקנקה תא םירמ אוה ךכ ,ןמוימ רתוי גזומהש
יקסיוה" הנוכמ התה םניחל אל .הריב לש ומכ ףצק רצוי תיכוכזה סוכ לא לעממ
."םירברבה לש
םה הלאו "חולש" םשב םמצעל םיארוק סלטאה ירהב םייחש ,םירברבה םיטבשה
יאקורמה לכאמה אוהש ןי'גאטו סוקסוק םתיא ונלכא ."םייתימאה םיחולש"ה
.תדחוימ הרוצ לעב סרח ריס ךותב תוקרי םע לשובמה ףוע - ימואלה

ךשמהל