סלטאה ירה - וקורמ
לש יאקורמה לכואה אל הזו - רישע אל אוה םירברבה לש ןוזמה לס יללכ ןפואב
םירפכב םימייק אלש עפשלו ינועבצ לכואל ונתוא וליגרהש ץראב וקורמ יאצוי
ררבתה רתוי רחואמ ,ונאצמ אלו לפאלפ וקורמ לכב ונשפח בגא ךרד .םירברבה
רות ןימזהל ךירצו סומוח השיגמה ינונבל הילעבש הדעסמ שי הקנלבזקבש ונל
...שארמ םימי 10

: הובגה סלטאב ךרדה לש 150000,: הפממ עטק


םיסוכמ רטמ 2000 -כ לש הבוגב ןכושה ןודרית ומכ םיהובג רתויה םירפכה
.ןוציחה םלועהמ תועובש 3 -כ םיקתונמ םיתיעלו ףרוחב גלש הבוג רטמ ינשכב
זעה רוקב תועובש םיריבעמו םהיתבב םיבשוי הלאה "םיחולשה" תא ןיימדל
- םייצובו םיקלקלח םיעטקו םימרוז םיקיפא ךרדב וניצח .הת ינקנק םילסחמו
רבכ איהש ,לישלמיא לא ונעגה הביכר ימי 5 רחאל ךכ .הביכרל םיטסטנפ םיעטק
לביטספה תא .ןולמב ונחראתה .םהב ונרבעש םירפכל תיסחי "תינרדומ" הריע
.טילזיט ,םיבורקה םימגאה ינשמ דחא לא ונבכרו םייעובשב ונמדקה
ךרד רי'עניט לא תדרויו סלטאה תא הצוחה תישארה ךרדב ונכשמה לישלמיאמ
תודשה ,ומלענ םיזראה תורעי ,רתוי ירבדמ השענ ףונה .ה'עדותה ןוינק
,ירברב רפכ ינפ לע ונפלח םעפ ידימ .ידאוה ךרואל ינחרז קורי ספל וקמטצה
.ונירחא תפרוטמ הצירב םיחתופ ויה םידליה לכ דימו

ונרבעו ונכשמה .פי'גה דבלמ חטשב הסחמ םוש היה אל ךא ,םשג תדרל ליחתה בוש
תיפצת ףכואהמ ...(יזיט ףכואל םיארוק םירברבה ) רטמ 2700 לש הבוגב ףכוא
ימוקמ העור ונרבע .הטמ םיחנוצה םירידא םיקוצמו םינוינק לש תממהמ
תומצע תקסרמ הדירי ףכואהמ .םמחתהל הסינו ,ףסאש םיחישמ הרודמ קילדהש
.ללקל קיספה אל (םהניב ונחנא) םיעוזעז ימלוב אלל בכרש ימש ,מ"ק 10 -כ ךרואל
ירברבה לש העצהה תא ונלבק סוסיה הברה ילבו ירברב רפכל ונעגה הכישח םע
.(םדאל רלוד 2) ולצא חראתהל ןושארה

(םישנא ושוריפ תירברבב טיע) ינאה טיע םירפכה ךרד ונרבע תרחמל
ןוינק לעמ שממ בצינה תומודא טיט ינבלמ יונבה הפי רפכ - תשוטאטמאטו
תא הצוחה רפע ךרד תלתפתמ וכרואלו רתוי ליוטמ ה'עדותה ןוינק .ה'עדותה
שוגפל ןתינ ללכ ךרדבו - רצו יקוצמ אוה ןותחתה וקלחב .םעפ ידימ קיפאה
תודעסמ וחתפב .םייכנאה עלסה יחטשמ לע סופיטב םחוכ תא םיסנמה םיספטמב
םילקד .תינועבצו הפי רבדמ תאנ ךרואל האלה ונכשמה ונחנאו םיריית ינומהו
ה'עדותה תא ךפוהש המ הז - םימ הברהו םימודא טינרג יעלס עקר לע םיקורי
.הרהס - לודגה רבדמה לא םיברקתמ המורד ןאכמש דוחיבו ,הפיל

םג ךליאו ןאכמ .ור'עס לב'ג תיצח עסמה ךשמהל ונגראתהו ונחנ ר'עניתב
.הובגה סלטאה ירהמ חדינ רתוי דוע אוה הז רוזא .ךרדה תא ריכה אל אפטסומ
- הלודג תחא הריעו םירפכ טעמו (יניסב ינאריפ לב'ג תא ריכזמ) םיהכ םירה
ןושארה םויב .הז רוזא לע היצמרופניא יתאצמ אלו טעמכ םירפסב .ןוינקיא
,םינאת ,םיחופת - ןטק ןדע ןג שממ הפי ןתסובל ונעגה תכרפמ הילע רחאל
תומירעל ןסחמ היהש רדחב ונחראתה .דאמ םידמחנ םירברבו םיתב רפסמ .םידקש
רחאו יתמר רוזא ךרד ונכשמה תרחמל .ץוחב ןושיל ונפדעה ונבור ןכלו לצב
- ןוינקיא הנטקה הריעה לא ונעגה תודבועמ תוקלחו םינטק םירפכ רפסמ ךרד
.ור'עס לב'ג לבח תריב

.הלוק וניתש הבש ןטקה הפקה תיבבש הדבועה דבלמ הילע בותכל המ ןיא הברה
ןיעמ - חנזומ דאמ הארנש ישארה בוחרב השעמ ספאב וכלהתה תויבלגב םירברב
.רטמ 2570 לש הבוגל ואשנתהש תוגספ הילעמש הנטק םיאפר תריע
הגספה לא תילגר ונספט .תוגספה תחא תולגרמל ונינחו ךרדה םע ונכשמה
ףונ .רבע לכל םיהכ םירהו םיסכר לש עורפ ףונ .יאדכ היה ץמאמהו הבורקה
מ"ק 11 -כ לש ךרואל הכשמנ ור'עס לב'גמ הדיריה .דוה אלמ ךא היחמצמ ףושח
םירושימה לא ךרדה םע ונכשמה םשמו םיעלסו םיקוצמ לש ףונב ,םילותיפ לש
תפוס םואתפו - גניפמק ןוינחב ונחראתה .ןירזאת הריעה לא ונתוא וליבוהש
לכ ונתוא ףדרש םשגה .תועש 3 -כ ךשמב הצרא ךתינ תופעלז םשגו הזע םיקרב
לע רתי שגרתה אל םיאקורמהמ דחא ףא .הרהסה ילושל ןאכל םג עיגה לויטה
.ונלסיחש לכואה תויומכב עיתפהל ונחלצה ונחנאו הדימה
הרוגז ריעל דע ירבדמ רוזא ךרד הביכר לש םיימוי ונל ורתונ ןירזאתמ
עטק םויסל ףסכנ םש התיה רבכ הרוגז םישנאהמ קלחל .ערד ידאוב תנכושה
.םילק אל םיאנתו םישיתמ םימי 10 רחאל ,הביכרה

רוזאל רתוי המד רבדמהו םשגה יממ ווקנש םינטק םימגא וניצח הרוגזל ךרדב
.וינינ לא תארקנש העפותה לע ועמש םיימוקמהש חוטב אל הרקמ לכב .תוציב
ונפלחש םיאודב ןיעמ םידוונ רפסמ טעמל היסולכוא תניחבמ קיר יד היה רוזאה
.םהינפ לע
םג איהש ונעדי ,ןופצמ ונילא הברק םיקרב תפוס בושו הנישל ונגראתה הלילב
ךות לא ונקחדנ ונלוכו תדרל זע םשג לחה תוצח תוביבסב ןכאו ונילא עיגת
ונאציו קזח ןואש ונעמש ףטוש םשג לש םייתעשכ רחאל .םשגהמ רתתסהל פי'גה
.בגנב ונלצא ומכ קוידב ןופטש - םימ םרז ונדילש קיפאה ,הצוחה
םיחיחצ תודמאח ירושימ ינפ לע ונפלחו חונ יד ףכואב תחאר לב'ג תא וניצח
ןיב םידירפמ מ"ק 90 -כ לכה ךס .הרוגז לש רבדמה תאנ לא ונתוא וליבוהש
רקיעב תשמשמ איהו הבש תוהובגה תורוטרפמטב תנייטצמ הרוגז .הרוגזל ןירזאת
.תיאקורמה הרהסה ךות לא םילויטל קוניז סיסבכ

הכירב םע ןולמ ונאצמש דוחיבו ונמצע תא וניצמ ידש ונשגרה הביכר תניחבמ
לש םיעובש רחאל ,ונל עיצהל הרוגזל שיש רתויב בוטה רבדכ התלגתהש הלוחכ
.תולקלקע םיכרדב הביכר

דוחיב םירה ינפוא ילויטל רידא לאיצנטופ איה וקורמש יל הארנ םוכיסל
.םתוא םיצוחה םיליבשהו רפעה יכרד עפש לע הובגה סלטאה לש םיררהה םירוזאה
.לארשימ םירייתל היסולכואה לש םחהו דהואה סחיה ךשמיו ןתי ימ


ישארה ףדל הרזח