הילוגנומ

יבוג רבדמתונומת םובלא

תונג ינד םליצ תונומתה תא
"תואבה לא הפוצ איה הירחאמ רבעה"
הילוגנומ - יבוג רבדמ םיינפוא לויט ימשר


חרקבו גלשב איה הסוכמ ףרוחב רשא המדא"
לטסירק תיכוכזכ ץנצנמ הב בשעהו
םיחרפ דברמ איה ץיקב רשא המדא
תוקוחרה םורדה תוצראמ ריש ירופיצב האלמו
יתדלומ תמדא יהוז
"ילש הילוגנומ - הבוהאה ץראה


My native land רישה לש ישילשה תיבל ישפוח םוגרת
(1906 - 1937) D. Natsagdorj ילוגנומה ררושמה לש


תונומת דוע
:תודות
ןאלואב תובר ונל ועיסש בוכורוב זעובו לוקינל
סחיה לע דלפנזור באזל .ןוזמהו בכרה ןוגראבו ראטאב
ונתוא הווילש ילוגנומה תווצל .לולסמה יבגל ץועיהו םחה
ראטאב רינוא ,ךירדמה גוחנתלא תא ללכש לויטה לכ ךשמב
.ןמגרותמה ושקותו גהנה

ונא ןיאש םיבחרמו םירושימ ,יאטלאה ירה ,םידוונ ,גלש ירמנ ,םיינפוא ,יתשבד וד למג ,יבוג רבדמ
ראופמ רבע .םמצע תא םינכמ םילוגנומה ךכ .םילוחכה םימשה ץרא הילוגנומ - ןיבהל םילגוסמ
בר ומכ טא-טא םדקתמה הווההו ןאח ס'גני'ג םיקהש הרידאה הירפמיאה ןמ םישולק תונורכיזו
.(הילוגנומ לכב טלפסא מ"ק 1,600) .רפאה יכרדב םיעטרקמה םיבכרה
םידוונה להוא - רגל ךומס ונינח .הביכר לש ןושאר םוי ,רקו םושג היה ריוואה גזמ ,דרי ברעה
םוקמל ונעגהו ונלזמ לזמתה .הטלעב ומלענ םירהה יסכר ונל םורדמ .ןטק תיבל המודה - ילוגנומה
,רגה ךותב ופסאנו ועיגה םיסוס לע םיבכור רפסמ .תוסוסה תבילח תליחת לש עוריאב קוידב
לש תוסוכ ונילא םיריבעמ .ןטקה רגב םיסוחד שיא 40 -כ ונייה .םיענו םח םינפב .ונא םג ונסנכנ
להנמה רגובמה החפשמה בא ונלוממ .ברסל רוסא ,ססתוהש תוסוס בלחמ הלילד הקדו - קריא
.םיחכונה דחאל התוא םיריבעמו סוכ םעפ ידימ םיגזומ ובש סקט
,םידליה םירש .עימשהל ללכב םילגוסמ אל ונאש תולוק .רגה תא תאלממו תעמשנ המיהדמ הריש
לשו "הגרוא" לש הילוגנומ .םולח תמאב הז ךא ,םילימה תא ןיבמ אל ,םירבגה םירשו תורענה
תוינרדומ לש ץמש לכ ילוטנ םייחה לש תלבסנ יתלבה תוטשפה ."תילוגנומ הדגא" טרסה
ונלוכש םיניבמ םהו ונחנא הזה םוסקה עגרב ךא ,םינבומה לכב םהמ קוחר יח ינא .היגולונכטו
ינומכ םירזל רשפאמו ,בחרמו ןמז תולובג הצוחה ירותסמו רימט ,רתוי לודג והשמל םיכייש
.הזה טקה עגרל ךא ולו םיבורק שיגרהל

םוקמב .ורכתשהו הקדוו ידימ רתוי ותש םיחרואהמ המכ ,ונלש םילהואל ונרזפתה .גפ םסקהו
ערהו בוטה ,םדאה לש ועבט הז .ךכש הז םג ףוסבלו םיצר םישנא ,תוכמ ,תוקעצ ,המוהמ הצרפ
.וידחי וב םיכוסנ


יאטלאה ירה לש יחרזמה קלחב בינ


ריכזמ רתוי ? יבוג רבדמ הז .קורי בשעב תוסוכמה תועבג ןיב תלתפתמה המיסקמ ךרדב םיבכור
םיברקתמ .םירגפ לעמ םיגחה םיסרוד רפסמב םיניחבמו הדיריב םיסט .דנלטוקס לש םיפונה תא
רועפ ירוחאה קלחה .םייחב ןידע התייה תחא השבכ ,ןכא .יח םירגפה דחאש ןעוט היארה לעב בינו
אלל ,ירזכאה עבטה והזו רבדמה והז ןכ .עזעזמו םיהדמ ןויזח .עגפ אלל ימדקה ךא ,החוורל
.הדוקנ ,שלחה תא לכוא קזחה .תורשפ


ונטבב עגפנש ריעצ יבצ לש ויעצפ תא שבוח ינד


תחדינ הריעל ונעגהו omnogobi ה לבח לש ןיינעמה רוזאה ינפ לע ונפלח .טווינב ףלאמ רועיש ונלבק
לש מ"ק 200 ונינפל ."םלועה ףוס" ראותה לע דובכב תורחתהל טלחהב הלוכיש Gurvantes םשב
עוסנל וננכת וז ךרד .יאטלאה לש יררהה רוזאל עיגהל ידכ תוצחל ונילעש יתימאו ארונ רבדמ
מ"נק) ונמע ויהש תויפרגופוטה תופמב ןמוסמ היה אל ביתנה .לויטה לכ ונתוא הווילש סובוטואב
תספוק בג לע הפמ טטרש הלה .םיימוקמה דחאמ הרזע שקיב ונלש ךירדמה גיוחנתלא (1:500,000
הפמה ךא ,ןימאהל השק .םיבושי ןיא ולוכ בחרמבש מ"ק 200 רואל ךרדה תא תראתמה ,םילפו
.אילפהל תקיודמ התייה וזה

ןאכ רבע אוהשמש םיעידומ םיבכר לש םידדוב םיסילוק .םייעובש ינפל םרזש ידאו ךותב םיעסונ
ירה .ןאכ עקתנ םא הרקי המ בושחל דיחפמ .רבדמ לש םימוצע םיבחרמ ,לאמשמו ןימימ םעפ
ףוסניא ךותב עסונה ןטק ישונא יא לש השגרהה תא ראתל השק .ונתוא וצלחיש דע םימי ופלחי
.הזכש ירבדמ


.םילודג םירושימ םידירפמ יאטלאה ירה לש םירה ןיב
לויטה לכ ךשמב ונתוא הווילש סובוטואה תא םיאור הנומתב


תולעל ידכ ,ךא ,רושימה לא לחנה ןמ הנימי תונפל ,הפמה יפל ,םירמוא ונאו ,עוקש התטנ שמשה
ראשיהל ונילעש ןאכמ .רובעל חילצמ וניא ונלש סובוטואהש ,לוח תגרדמ לע רבגתהל ךירצ וילא
30 -כ הילעו תונורחאה תועשב וניארש ןושארה בכרה ,תיאשמ החיגמ םש יאמ םואתפ .םוקמב
תיאשמב ךכ עוסנל םילגוסמ וה ץראב םירומש ןימאהל אל ) .יתנש לויטב תורומו םירומ ,םישנא
םיפחוד ,גהנה תא םינווכמ ,םיצעיימ .תוקעצו תולוק הוולמ הלומהל ךפוה טקשה .(וזכש החותפ
חילצמ אוה ,.סובוטואל תיאשמה ןיב לבח םירבחמ ונאש רחאל קרו ,רוחאמ סובוטואה תא
.הליל תיינחל םימקמתמ ונאו רבדמב תעלבנ תורומהו םירומה םע תיאשמהו לוחה ןמ ץלחיהל
תעורז םיימשה תפיכ תחת ,להואל ץוחמ הנושאר םעפ םימדרנו ,םילשבמ ,הרודמ םיקילדמ
.בגנה ןמ םיריכמ ונאש יפכ ירבדמ הליל .םיבכוכב


אבה ףדל ישארה ףדל הרזח