הילוגנומ

יבוג רבדמ
תונג ינד םליצ תונומתה תא
היתוגספש יאטלאה יסכר לש הרידא תרשרש הצוח הז ץרא לבח תא .יבוג יאטלאה לבחל ונעגה
erdene הרייעה לא רשיה ונתוא הליטמ הלולת הדירי .ןיינעמ הביכר עטק .רטמ 3,800 -ל תועיגמ
התיבש לשב .לויטב ונלש תושקה תויעבה תחא התייה וז .אוושל ךא ,קלד גישהל םיסנמ ונא הב
.הילוגנומב קלדב יניצר רוסחמ שגרוה ,היסורב

םשגו םירטמוליק רפסמ םיבכור .המורד ונכרדב התוא םיבזוע ונא הריעב הכורא תוהש רחאל
םיסנכנו םירצוע .הליל תיינחל םוקמ שפחל םיטילחמ ונאו ,תרחואמ רבכ העשה .תדרל ליחתמ
הנוק העבג שארל םיצר .ץוחב םיהדמ רוא ,החרז שמשהו קספ םשגה העש יצח רובעכ .סובוטואל
רואו לולצהו רוהטה ריוואה ,םשגהמ תוצוחרה תוקוריה תועבגה .תמלשומו הרורב תשק ונלומו
.הזה םלועהמ אלש הנומת םירצוי שמשה


Dalazadgad תברקב תילוגנומ השיא


יאטלא ריעה יתאפב הביכרה תא ונמייסש רחאל ונלצא התנתשה ךרד הלימה לש תועמשמה םג
.ראטאב ןאלוא הריבה ריעל הרזח העיסנ לש מ"ק 1,000 -כ ונל ורתונ
תא רחוב םיגהנהמ דחא לכש תוליבקמ רפע יכרד רפסמ ןוכנ רתוי וא רפע ךרד ןבומכ איה ךרדה
גהנ לכו העצה קר איה ךרדה .םיליבקמ םיביתנ 10 יתרפס םימיוסמ תומוקמב .ול יוצרה ביתנה
םיעסונו םיעסונו םיעסונ .ש"מק 30 -כ אוה תומדקתהה בצק .ושפנ תוארכ הנממ תדרל ישפוח
ילוגנומ גהנ קר .םירושימב הליל תסיטל םיאירממו סובוטואל םילוע בוד ברע תחורא רחאלו
.תופוצר תועש 18 הלאה םיכרדב גוהנל לגוסמ
."ךרדה םא" לע הרצק הנישל םישרופו וילע םימחרמ ונא רקוב תונפל שולשב


.םילודג םירושימ םידירפמ יאטלאה ירה לש םיסכרה ןיב
לויטה לכ ךשמב ונתוא הווילש סובוטואה תא םיאור הנומתב


תא ראתל השק ךא ,תורומהמ אלמ רצ טלפסא שיבכל תכפוה ךרדה מ"ק 600 -כ רחאל
.רפע יכרדב מ"ק 3,00 רחאל טלפסא שיבכב העיסנ לש תושגרתהה

,הלאה םיטבשה לכ תא דחאל חילצהש ןאח סגני'ג לש ותלודג תא ךירעהל חילצמ ינא וישכע קר
לכו ,תוקוחר תוצראב תוברקל םתוא ליבוהלו ,תובוט םיכרד אלל ,םירידאה םיבחרמב םידדונה
היהש יסור ריזנ בתכש יפכ ,תומלש תומוא לע דחפו המיא ליטהל טנרטניאו יניוול ןופלט אלל תאז
:הלא המחלמ תועסממ דחאל דע
ריכמ וניא שיאו ועיפוה קוידב יתמו ןכיהמ עדוי וניא דחא ףא רשא ,ועיגה םיעודי יתלב םיטבש"
".... םאצומו םתפש תא

הדש תשרדממ עברא םכותמש ,םירה יבכור העבש לש הצובק ,ונילע ורבעש תויווחה ןמ טעמ הלא
.רקוב
ו Omnogobi םילבתב ,הביכרב םהמ מ"ק 700 ,מ"ק 3400 כ ינפ לע ונפלח תועובש 3 כ ךשמב
.הילוגנומ לש המורדב ערתשמה יבוג רבדמ לש Gov-AltaiGobi-Altai ב תיסרח תועבג דרומב עשעתשמ בינ:הנותנ ונתדות

.ץולחה ינפואל
.ןורשה תמר - "עונלכ"מ קיראל
.תליאמ "םיינפוא ר"ד"לו

.ונל וטישוהש הרזעה לע


םדוקה ףדל ישארה ףדל הרזח